Home ข่าวทั่วไปรอบวัน องค์การเภสัชกรรม ใช้งบ 10+130 ล้านบาทปลูกกัญชาที่ธัญญบุรี

องค์การเภสัชกรรม ใช้งบ 10+130 ล้านบาทปลูกกัญชาที่ธัญญบุรี

648
0
SHARE

นายแพทย์โสภณ เฆมธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม   แถลงแก่ผู้สื่อข่าวเมื่อวะนที่ 15 ธ.ค.2561 ผลการประชุมคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม(อภ.)ในวาระพิเศษว่า องค์การเภสัชกรรมได้ดำเนินโครงการผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้ยาสมุนไพรในประเทศ ลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ และเพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชาที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม ซึ่งโครงการได้แบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่

ระยะที่ 1 เป็นการวิจัยพัฒนาการสกัดและผลิตภัณฑ์จากกัญชาของกลาง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชาสำหรับการศึกษาทางคลินิกเบื้องต้นในเดือนพฤษภาคม 2562 อย่างไรก็ตาม จากการตรวจคุณภาพกัญชาของกลางพบว่ามีปริมาณสารปนเปื้อนสูงกว่ามาตรฐาน ทำให้ไม่สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบได้ อภ.จึงมีความจำเป็นต้องเร่งปลูกกัญชาสายพันธุ์ลูกผสม ภายในอาคารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ของฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์  องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อให้ทันตามกำหนดการเดิม โดยคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้อนุมัติงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนปีงบประมาณ 2562 จำนวนเงิน 10,000,000 บาท ในการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เพื่อติดตั้งระบบเพาะปลูก ชั้น 2 อาคารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์

ระยะที่ 2 เป็นการปรับปรุง พัฒนาสายพันธุ์กัญชาให้ผลิตสารสำคัญได้ปริมาณสูงและสามารถปลูกลงแปลงได้ รวมทั้งขยายกำลังการผลิตสารสกัดเป็นระดับกึ่งอุตสาหกรรม โดยใช้พื้นที่ชั้นดาดฟ้าและชั้น 1 อาคารผลิตหลังใหม่ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ในเบื้องต้น คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้อนุมัติงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนปีงบประมาณ 2562 จำนวน 14,600,000 บาท ในการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 และเห็นชอบในหลักการงบลงทุนเพิ่มเติมกลางปีงบประมาณ 2562 สำหรับปรับปรุงอาคารและติดตั้งระบบเพาะปลูกและปรับปรุงพันธุ์กัญชาทางการแพทย์จำนวนเงิน 130,000,000 บาท

ระยะที่ 3 เป็นการขยายขนาดการปลูกและการผลิตสารสกัดกัญชาสู่ระดับกึ่งอุตสาหกรรม โดยใช้พื้นที่ขององค์การเภสัชกรรม อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต่อไป

matemnews.com

15  ธันวาคม 2561