Home ทั่วไป ข้าราชการจดทะเบียนสมรสกับคนเพศเดียวได้สวัสดิการของรัฐคลุมทั้งสามีภรรยา – มติครม.อนุมัติร่างกฎหมาย

ข้าราชการจดทะเบียนสมรสกับคนเพศเดียวได้สวัสดิการของรัฐคลุมทั้งสามีภรรยา – มติครม.อนุมัติร่างกฎหมาย

247
0
SHARE

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ  แถลงข่าวที่ทำเนียบรัฐบาล  บ่าย 25 ธ.ค.2561  ครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)คู่ชีวิต  พ.ศ. … เพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รัฐบาลจึงผลักดันกฎหมายในการสร้างครอบครัวของผู้มีความหลากหลายทางเพศ  โดยมีสาระสำคัญคือ ผู้ที่จะจดทะเบียนได้ต้องไม่ใช่คู่ชายหญิง มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องมีสัญชาติไทย และทั้งสองฝ่ายยื่นคำร้องและแสดงความยินยอมต่อนายทะเบียน ส่วนหลักเกณฑ์การสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิต จะสิ้นสุดลงโดยความตาย สมัครใจเลิกกัน หรือศาลพิพากษาเพิกถอนการเป็นคู่ชีวิต  มีการกำหนดความสัมพันธ์เรื่องทรัพย์สินและมรดก โดยให้นำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาบังคับใช้โดยอนุโลม ลักษณะคล้ายการจดทะเบียนสมรส แต่มีข้อแตกต่างๆในส่วนสวัสดิการของภาครัฐ เช่น ข้าราชการจะมีสวัสดิการครอบคลุมสามี ภรรยาด้วย อีกเรื่องคือสิทธิการลดหย่อนทางภาษีในแง่สามีภรรยา ส่วนเรื่องบุตรไม่อยู่ในกฎหมาย แต่ครอบคลุมอยู่ในเรื่องบุตรบุญธรรม  2 คนมาอยู่ด้วยกันสามารถรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมและมีกฎหมายรองรับอยู่แล้ว   ไทยถือเป็นประเทศแรกในเอเชียที่มีกฎหมายลักษณะนี้ หลังจากครม.เห็นชอบแล้วจะส่งให้สนช.พิจารณารายละเอียด เมื่อเห็นชอบจึงจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใช้ระยะ 120 วันก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ ส่วนจะผ่านความเห็นชอบของสนช.หรือไม่  ไม่แน่ใจอาจมีการแปรญัตติ ซึ่งต้องใช้เวลาและไม่ทราบว่าจะทันสนช.ชุดนี้หรือไม่  เนื่องจากมีกฎหมายที่ผ่านครม.ส่งไปยังสนช.รวม 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวน 50 ฉบับ   ในวันเดียวกันนี้ส่งไปให้สนช.แล้ว จำนวน 20 ฉบับ การพิจารณาจะเรียงลำดับตามความเหมาะสมเร่งด่วน 

matemnews.com 

25 ธันวาคม 2561