Home ทั่วไป 4 วันตาย 236 คน

4 วันตาย 236 คน

128
0
SHARE

นายประสาร มหาลี้ตระกูล” อธิบดีกรมคุมประพฤติ  ในฐานะประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของ ศปถ. แถลงแก่ผู้สื่อข่าว 31 ธ.ค.2561 สถิติอุบัติเหตุทางถนนสะสม 4 วัน (27-30 ธ.ค.61)

เกิดอุบัติเหตุรวม 2,194 ครั้ง

ผู้เสียชีวิตรวม 236 ราย

ผู้บาดเจ็บรวม 2,265 คน

จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต มี 13 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 77 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ และนครราชสีมา จังหวัดละ 12 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 79 คน

matemnews.com 

31  ธันวาคม 2561