SHARE


งดงามวิจิตร ริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญ 13 ประเทศ ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ประดิษฐานให้คนไทยสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลปีใหม่

(กรุงเทพมหานคร : 29 ธันวาคม 2561) กระทรวงวัฒนธรรม ในนามรัฐบาล โดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีปล่อยริ้วขบวน “พระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญ” จาก 13 ประเทศทั่วโลก งดงามวิจิตร ประดิษฐานให้ประชาชนชาวไทยสักการะเสริมความเป็น   สิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ และเพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมทางศาสนาพุทธของประเทศไทยสู่สายตานานาประเทศ

โดยมี ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม, นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, นายประทีป เพ็งตะโก รองอธิบดี กรมศิลปากร , นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ  อธิบดีกรมศาสนา และ  นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมงาน พร้อมด้วย ประชาชนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์   

            นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ กล่าวว่า “รัฐบาล มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) บูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ 20 หน่วยงาน จัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก” ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และสวดมนต์ให้ประเทศไทยมีความสงบสุขและความปรองดอง พร้อมเสริมสิริมงคล ให้ตนเองและครอบครัวมีความสุข ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุข ในเทศกาลปีใหม่”

ทั้งนี้ ริ้วขบวน “พระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญ” จะเคลื่อนจากบริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ผ่านถนนราชดำเนินไปประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อให้ประชาชนสักการะ ตั้งแต่วันที่ 29ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 จากนั้น จะอัญเชิญพระบรมสาริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญจากต่างประเทศไปประดิษฐานให้ประชาชนสักการะ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จนถึงวันที่ 6 มกราคม 2562

นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ยังจัดกิจกรรมไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.30 น. จัดรถบริการรับ-ส่งฟรี ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร วัดราชโอรสาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดสุทัศนเทพวรารามวรมหาวิหาร วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และ วัดวชิรธรรมสาธิต

          สำหรับริ้วขบวน “พระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญ 13 ขบวน ประกอบด้วย

            1. ประเทศภูฏาน เป็นขบวนรถจำลองอัญเชิญพระพุทธรูปดอร์เดนมา เป็นพระพุทธศากยมุนีประทับนั่ง บนวัชระอาสน์ ทำด้วยทองสัมฤทธิ์ สูง 169 ฟุต เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในภูฏาน  

            2. ประเทศกัมพูชา เป็นขบวนรถจำลองอัญเชิญพระองค์เจ๊ก – พระองค์จอม เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองประจำเมืองเสียมเรียบ พระพุทธรูปสององค์เป็นพี่น้องกัน ประชาชนจำนวนมากนิยมมากราบไหว้ขอพรเรื่องความรัก

            3. ประเทศจีน เป็นขบวนรถจำลองอัญเชิญพระพุทธรูปในวัดเส้าหลิน ซึ่งวัดเส้าหลินเป็นวัดทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่มีความเก่าแก่อายุมากกว่า 1,500 ปี มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดในประเทศจีนและในต่างประเทศ ได้รับการกล่าวขานในเรื่องของกระบวนท่าวิทยายุทธ

            4. ประเทศอินเดีย เป็นขบวนรถจำลองอัญเชิญพระพุทธเมตตา พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสมัยปาละ สร้างด้วยหินแกรนิตสีดำ มีอายุกว่า 1,400 ปี อยู่ในวัดมหาโพธิ ใกล้กับต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ของพระโคตมพุทธเจ้า  ในตำบลพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

            5. ประเทศอินโดนีเซีย เป็นขบวนรถจำลองอัญเชิญพระพุทธรูปในบุโรพุทโร เป็นพระพุทธรูปตั้งอยู่ในเจดีย์ ทรงระฆังโปร่ง ซึ่งเชื่อกันว่า หากใครได้สัมผัสองค์พระพุทธรูปนั้นจะเกิดความโชคดี

            6. ประเทศญี่ปุ่น เป็นขบวนรถจำลองอัญเชิญพระพุทธรูปไดบุทสึ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ที่คนทั่วโลกนึกถึงเป็นอันดับต้นๆ เป็นจุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยวแสวงบุญทั้งชาวญี่ปุ่นและต่างชาติ

            7. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นขบวนรถจำลองอัญเชิญพระบางพุทธลาวัลย์ เป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรที่มีความสำคัญสูงสุดของ สปป.ลาว

            8. ประเทศมองโกเลีย เป็นขบวนรถจำลองอัญเชิญพระพุทธรูปพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ เป็นพระพุทธรูปสำคัญของชาวมองโกเลีย สูงถึง 26.5 เมตร เป็นพระพุทธรูปยืนในร่มที่สูงที่สุดในโลก

            9. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นขบวนรถจำลองอัญเชิญพระมหามัยมุนี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่อง เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของพม่า  คำว่า มหามัยมุนี แปลว่า “ผู้รู้อันประเสริฐ”

10 ประเทศสิงคโปร์ เป็นขบวนรถจำลองอัญเชิญพระพุทธศรีอริยเมตไตรย เป็นพระประธานที่ประดิษฐาน ในห้องโถงกลางของวัดพระเขี้ยวแก้ว แกะสลักจากไม้ด้วยฝีมือประณีต

            11. ประเทศศรีลังกา เป็นขบวนรถจำลองอัญเชิญพระพุทธรูปในวัดเกลานยาราชมหาวิหาร ถือเป็นวัดประจำเมืองที่ชาวศรีลังกาให้ความเคารพอย่างสูงสุด โดยชาวศรีลังกาเชื่อว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ที่เป็นสาวกอีก 500 รูป ได้เคยเสด็จมายังวัดแห่งนี้ และยังเป็นที่ประดิษฐานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นพระสารีริกธาตุและต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ที่เป็น 1 ใน 13 ต้นที่แยกหน่อมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์อนุราธปุระ

            12. ประเทศเวียดนาม เป็นขบวนรถจำลองอัญเชิญพระพุทธรูปอมิตาภพุทธะ เป็นพระพุทธรูปสีขาว ที่ประดิษฐานอยู่ด้านในเจดีย์วัดเฉินก๊วกที่เก่าแก่สุดในกรุงฮานอย ทุกด้านของเจดีย์ในแต่ละชั้นเจาะเป็นซุ้มโค้ง ประดิษฐานพระพุทธรูปอมิตาภพุทธะไว้ด้านใน คอยปกปักรักษาประตูทั้งหกบาน

            13. ในส่วนประเทศไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระทานพระราชนุญาตอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ ประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานบนราชรถน้อยร่วมในริ้วขบวนเเละประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ มณฑล พิธีท้องสนามหลวง จากนั้นอัญเชิญพระบรมสาริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญจากต่างประเทศไปประดิษฐานให้ประชาชนสักการะ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จนถึงวันที่ 6 มกราคม 2562