Home ทั่วไป “ทำไมรัฐบาลจะพาให้ กกต. ลงเหว?”

“ทำไมรัฐบาลจะพาให้ กกต. ลงเหว?”

108
0
SHARE

เฟชบุ้ค Thirachai Phuvanatnaranubala – – ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล

รองนายกวิษณุให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีรัฐธรรมนูญบทเฉพาะกาล มาตรา 268

ที่กำหนดให้ดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ให้*แล้วเสร็จ*ภายใน 150 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้งมีผลใช้บังคับแล้ว

ซึ่งวันสุดท้ายของ 150 วันดังกล่าวคือ 9 พ.ค.

เกิดคำถามว่า กกต. จะจัดการเลือกตั้งก่อน 9 พ.ค. แล้วใช้เวลาพิจารณาผลเต็มที่ 60 วันตามมาตรา 85

โดยประกาศผลภายหลัง 9 พ.ค. ได้หรือไม่?

ปรากฎว่ารองนายกวิษณุกล่าวว่า

“สำหรับรัฐบาลเองมองว่าสามารถประกาศผลการเลือกตั้งภายหลังกรอบ 150 วันได้”

การที่นักกฎหมายหลักของ ครม. พลเอกประยุทธ์แสดงความเห็นเช่นนี้ นับว่าเป็นเรื่องแปลก

แต่เนื่องจากถ้าหาก กกต. ทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ ผู้ที่ต้องรับผิดชอบทั้งทางอาญาและทางแพ่ง (คือหารยาวค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง) คือ กกต. เอง ดังนั้น กกต. จึงจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา 85 วรรคสามระบุให้ กกต. ประกาศผลการเลือกต้ังเมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของเขตเลือกตั้งทั้งหมด

“ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องตรวจสอบเบื้องต้นและประกาศผลการเลือกตั้งให้*แล้วเสร็จ*โดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่าหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง”

เป็นอันว่ามาตรา 85 นั้น มีคำว่า*แล้วเสร็จ*บรรยายอยู่ชัดแจ้ง

และเป็นถ้อยคำที่กำกับกิจกรรม ‘การประกาศผลการเลือกตั้ง’ ไม่ใช่กิจกรรม ‘การหย่อนบัตรเลือกตั้ง’

ดังนั้น กกต. จึงจำเป็นต้องคำนึงว่า การที่รัฐธรรมนูญกำหนดเวลาการทำงานขยายจาก 30 วันไปเป็น 60 วัน ก็ย่อมจะประสงค์ให้เกิดข้อยุติแก่การเลือกตั้งเป็นส่วนใหญ่แล้ว รวมไปถึงการตรวจสอบการร้องกันไปร้องกันมา การให้ใบแดง และการจัดเลือกตั้งขึ้นใหม่ทดแทนแล้ว

ผมจึงมีความเห็นส่วนตัวว่า คำว่า “แล้วเสร็จ” นั้น หมายถึงการประกาศผลการเลือกตั้ง มิใช่วันหย่อนบัตร

ส่วนการที่รัฐบาลไม่ดูตาม้าตาเรือ ลุยกำหนดวันเลือกตั้งเอาเอง โดยไม่ปรึกษาหารือใคร โดยเอาตัวเองเป็นใหญ่อยู่ฝ่ายเดียว โดยทำทีเสมือนกับอยู่กันคนละโลกกับประชาชน …

และพยายามจะแก้ปัญหาด้วยการตีความเพื่อยืดเวลา 150 วันออกไปนั้น …

ผมคิดว่าน่าจะไม่สำเร็จ และกลับจะพาให้ กกต. ลงเหวเสียมากกว่า

วันที่ 8 มกราคม 2562

ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล

Facebook Thirachai Phuvanatnaranubala

(เครดิตภาพตามแหล่งที่แสดงชื่อ)

หมายเหตุ: การกล่าวถึงชื่อบุคคลใดมิใช่เป็นการกล่าวหากระทำความผิด แต่เป็นเพื่อประกอบการบรรยายทางวิชาการเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการในการรักษาประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

matemnews.com 

8 มกราคม 2562