Home ข่าวประชาสัมพันธ์ เตรียมพบกับการประกวดนางสาวเชียงราย ประจำปี 2562

เตรียมพบกับการประกวดนางสาวเชียงราย ประจำปี 2562

604
0
SHARE

ด้วยทางบริษัท นางสาวถิ่นไทยงาม 2559 จำกัด ได้กำหนดจัดการประกวดนางสาวเชียงราย ประจำปี  2562   โดยวัตถุประสงค์ในการจัดเพื่อเปิดโอกาสให้สตรีไทย ที่มีความสวยงาม ความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีภูมิลำเนาใน 8 จังหวัด ภาคเหนือ  หรือเป็นคนภาคเหนือตั้งแต่กำเนิด  ภาคใต้เงื่อนไขที่กำหนด ได้มีเวทีในการแสดงออกซึ่งความงามและความสามารถรวมทั้ง ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย และนำจังหวัดเชียงรายให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งเมืองวัฒนธรรม ด้วยการนำคุณค่าของของวัฒนธรรมของความเป็นล้านนา เอกลักษณ์ความงดงาม ความสวยงาม ของสถานที่ท่องเที่ยวและอาหารของจังหวัดเชียงราย ให้มีความน่าสนใจเผยแพร่สู่สากล

กำหนดการรับสมัคร และคัดเลือกรอบแรก

วันศุกร์ ที่  18 มกราคม  2562

 • รับสมัคร                           ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 10.30 น.
 • คัดเลือกรอบแรก  30 คน   ตั้งแต่เวลา  10.30 น.  –  12.00 น.

กำหนดการประกวดรอบตัดสิน

วันเสาร์ ที่ 19 มกราคม 2562   ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

              สถานที่รับสมัคร

              ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครเข้าประกวดด้วยตนเอง ณ บีบี คลินิก สาขาเชียงราย (ห้าแยกพ่อขุนฯ) จังหวัดเชียงราย คุณสมบัติผู้สมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร และรายละเอียดอื่น ๆ  ตามระเบียบ และเงื่อนไขการประกวดนางสาวเชียงราย  ประจำปี 2562

              ทั้งนี้ สามารถสอบถามระเบียบการและเงื่อนไขการประกวดนางสาวเชียงราย ประจำปี  2562 ได้ที่ Facebookนางสาวเชียงราย , นางสาวถิ่นไทยงาม หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 088-7680245,093-298-2495

         

ระเบียบการและเงื่อนไขการประกวดนางสาวเชียงราย ประจำปี 2562

……………………………………………

 1. วัตถุประสงค์การจัดการประกวด
  1. เพื่อเปิดโอกาสให้สตรีไทย ที่มีความสวยงาม ความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีภูมิลำเนาใน 8 จังหวัด ภาคเหนือ  หรือเป็นคนภาคเหนือตั้งแต่กำเนิด  ภาคใต้เงื่อนไขที่กำหนด         ได้มีเวทีในการแสดงออกซึ่งความงามและความสามารถ
  1. มีส่วนร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย และนำจังหวัดเชียงรายให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งเมืองวัฒนธรรม ด้วยการนำคุณค่าของของวัฒนธรรมของความเป็นล้านนา เอกลักษณ์ความงดงาม ความสวยงาม ของสถานที่ท่องเที่ยวและอาหารของจังหวัดเชียงราย ให้มีความน่าสนใจเผยแพร่สู่สากล
 2. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
  1. เป็นเพศหญิง มีสัญชาติไทย
  1. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
  1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี (ในวันรับสมัคร) โดยกรณีผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี       ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
  1. มีชื่อในทะเบียนบ้านใน 8 จังหวัด ภาคเหนือ (เชียงราย,เชียงใหม่,ลำพูน,ลำปาง,แพร่,น่าน,พะเยา,แม่ฮ่องสอน) ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึง วันรับสมัคร
  1. กรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้ที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านตามข้อ 2.5  แต่มีสูติบัตร เกิดใน 8 จังหวัดภาคเหนือ     ก็สามารถสมัครเข้าร่วมประกวดได้
  1. เป็นโสด ไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมาย หรือ ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือพิธีกรรมทางศาสนา ใด ๆ ทั้งในไทย และต่างประเทศ ไม่เคยมีบุตร หรือตั้งครรภ์ มาก่อนจนถึงวันประกวดนางสาวเชียงราย
  1. ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม หรือการประกอบอาชีพผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติหรือประวัติความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม อาทิเช่น การถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ หรือการโชว์เรือนร่างในลักษณะอื่นใดอันนำความเสื่อมเสียมาสู่ตำแหน่งนางสาวเชียงราย
  1. มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ
 3. การสมัครเข้าประกวด
  1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร และจะต้องกรอกใบสมัครตามแบบที่กำหนดให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครตามที่ระบุ
  1. ผู้สมัครสามารถเข้ารับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ ณ บีบี คลินิก สาขาเชียงราย

สถานที่รีบสมัครและคัดตัว ณ บีบี คลินิกสาขา เชียงราย  (ห้าแยกพ่อขุ่นฯ) ถ.พหลโยธิน           ต.รอบเวียง อ.เมือง    จ.เชียงราย

 • กำหนดการรับสมัคร วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 10.00 น.
  • กองประกวดนางสาวเชียงราย สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับผู้สมัครรายหนึ่งรายใด โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนั้นกองประกวดฯ มีสิทธิ์คัดผู้สมัครผู้หนึ่งผู้ใดออกได้ในระหว่างการตัดสินการประกวด ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าผู้สมัครรายนั้นมีความประพฤติไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามที่ประกาศ ระเบียบตามเงื่อนไขในการประกวดนางสาวเชียงราย
 • หลักฐานประกอบการสมัคร
  • บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) พร้อมสำเนา จำนวน  1 ชุด
  • ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) พร้อมสำเนา หน้าที่มีชื่อผู้เข้าสมัครเข้าประกวด จำนวน  1 ชุด
  • สำเนาสูติบัตร (กรณีที่ไม่มีภูมิลำเนาใน 8 จังหวัดภาคเหนือ)  จำนวน  1 ชุด
  • สำเนาหลักฐานการศึกษา  จำนวน 1  ชุด
  • ภาพถ่ายสี ขนาด 4×6 นิ้ว เต็มตัวและครึ่งตัว อย่างละ 1 ใบ
 • กำหนดวันและสถานที่ประกวด
  • การประกวดนางสาวเชียงราย ประจำปี 2562 ตามวัน เวลาและสถานที่ดังนี้ (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางกองประกวดจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • รอบคัดเลือก

 วันศุกร์ ที่ 18  มกราคม 2561

                      เวลา  10.30 น.- 12.00 น.       คัดเลือกรอบแรก 30 สุดท้าย

                      เวลา  13.00 น. – 20.00 น      ผู้เข้ารอบ 30 คนสุดท้าย  ร่วมทำกิจกรรม และรับประทานอาหารเย็น

–    รอบตัดสิน

        วันเสาร์ ที่  19 มกราคม 2561 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

 • การแต่งกายในการประกวด
 • วันสมัครและรอบคัดเลือก  การแต่งการชุดเดรสสั้นสวยงาม ผู้เข้าประกวดต้องไม่สวมถุงน่อง และไม่ผอกผิว
 • รอบตัดสิน
 • ชุดล้านนา
 • ชุดว่ายน้ำ
 • ชุดราตรี
 • รองเท้า ผู้เข้าประกวดทุกคน ให้สวมใส่รองเท้าในการประกวดที่มีขนาด ความสูงไม่เกิน 5  นิ้ว
 • การแต่งหน้าทำผม กองประกวดอนุญาตให้แต่งหน้าทำผม ได้ตามความเหมาะสม ผู้เข้าประกวดจัดหามาเอง
 • กางเกงขายาวรัดรูป สีดำ ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมมาเอง
 • รายละเอียดตำแหน่งและเงินรางวัล

7.1 นางสาวเชียงราย ประจำปี  2562 จะได้รับเงินรางวัล เงินสด 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

พร้อมมงกฎ , ถ้วยรางวัลเกียรติยศ และสายสะพาย

7.2 รองอันดับ  1 นางสาวเชียงราย ประจำปี 2562  จะได้รับรางวัล เงินสด 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ถ้วยรางวัลเกียรติยศ และสายสะพาย

7.3 รองอันดับ 2 นางสาวเชียงราย ประจำปี 2562 (จำนวน 3 รางวัล)จะได้รับรางวัล เงินสด 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  ถ้วยรางวัลเกียรติยศ และสายสะพาย

7.4 นางสาวนางงามผิวสวย BY BB Clinic ได้รับรางวัลเงินสด  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมสายสะพาย

7.5 ขวัญใจสื่อช่างภาพมวลชน ได้รับเงินรางวัลเงินสด 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ถ้วยรางวัลเกียรติยศ และสายสะพาย

7.6 ชนะเลิศรางวัลกองเชียร์สร้างสรรค์ ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

7.7 รองชนะเลิศรางวัลกองเชียร์สร้างสรรค์ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

        8.   กติการางวัลกองเชียร์สร้างสรรค์  100 คะแนน

              8.1 ทีมการแต่งกายความสวยงามสร้างสรรค์  30 คะแนน

              8.2 ทีมเชียร์ต่อเนื่องสนุกสนาน 20 คะแนน

              8.3 ความเหมาะสมของเพลงประกอบและท่าทาง  20 คะแนน

              8.4 ความพร้อมเพรียง 20 คะแนน

        9.   เงื่อนไขการรับรางวัล

              เงินรางวัลและของรางวัลดังกล่าวข้างต้น กองประกวดนางสาวเชียงรายจะมอบให้ผู้รับตำแหน่งโดยตรง   ผู้เข้าประกวดไม่มีสิทธิ์ในรางวัลดังกล่าว และตามเงื่อนไขที่กองประกวด ฯ กำหนด ดังนี้

9.1 รางวัลนางสาวเชียงราย ประจำปี 2562  จำนวน 100,000 บาท กำหนดจ่ายทันที 70% และจ่ายอีก 30% เมื่ออำลาตำแหน่งในปีถัดไป

9.2 รางวัลรองอันดับ 1 นางสาวเชียงราย ประจำปี 2562 ,รองอันดับรางวัล  2  (3 รางวัล),รางวัลนางงามผิวสวย By BB Clinic, รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน,รางวัลกองเชียร์สร้างสรรค์,รองชนะเลิศกองเชียร์สร้างสรรค์ กำหนดจ่ายทันที ที่ได้รับตำแหน่ง

          10.  การตัดสินการประกวด

              การตัดสินจะกระทำโดยคณะกรรมการตัดสินซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาอาชีพ จะได้ทำการคัดเลือกและกำหนด ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

         11.  การปฏิบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ได้รับตำแหน่ง

              ผู้เข้าประกวดที่ได้รับตำแหน่งจากการประกวดนางสาวเชียงราย ประจำปี 2562 จะต้องปฏิบัติหน้าที่ กำหนดเป็น 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับตำแหน่งดังกล่าวโดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

11.1 ผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางสาวเชียงราย และรองนางสาวเชียงราย และตำแหน่งอื่น ๆ มีความผูกผันกับกองประกวดนับตั้งแต่วันที่ได้รับตำแหน่งไปจนถึงวันส่งมอบตำแหน่งในปีถัดไป

11.2 นางสาวเชียงราย และรองนางสาวเชียงรายและตำแหน่งอื่น ๆ ต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ ทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ในจังหวัดเชียงราย เพื่อปฏิบัติหน้าที่มรการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงราย

        12.  การปฏิบัติหน้าที่ขอผู้ที่ได้รับตำแหน่งรองนางสาวเชียงราย ประจำปี  2562

12.1 ในกรณีนางสาวเชียงราย ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ รองนางสาวเชียงราย จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน

12.2 ในกรณีของการปฏิบัติหน้าที่แทนตามข้อ 12.1 รองนางสาวเชียงรายผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนไม่มีสิทธิ์ เรียกร้อง หรือรับรางวัลประจำตำแหน่งนางสาวเชียงราย ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

        13.  การพ้นจากตำแหน่ง

              13.1 ครบกำหนดวาระในตำแหน่ง (1ปี)

              13.2 เสียชีวิต หรือพิการ

              13.3 สมรส

              13.4 ลาออก

              13.5 มีครรภ์หรือให้กำเนิดบุตร

              13.6 กองประกวดฯ พิจารณาเห็นสมควรให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. มีอาชีพ ประวัติ หรือมีความประพฤติอันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่ตำแหน่งหรือเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม

                             2. กระทำการอันขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี

                             3. เจ็บป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ ซึ่งทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

                             4. เหตุอื่น ๆ ตามที่กองประกวด ฯ เห็นสมควร

              ในกรณีที่ผู้ได้รับตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่งนางสาวเชียงรายหรือรองนางสาวเชียงราย ก่อนครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ไม่ว่าจะเหตุใดเหตุหนึ่งตามที่ระบุในข้อ 13.4 ถึง 13.6 ดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าผู้ที่พ้นตำแหน่งเพราะเหตุดังกล่าวนั้น กระทำผิดเงื่อนไขการประกวดและการรับตำแหน่งอันเป็นผลให้ผู้นั้นอาจถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล และต้องส่งมอบคืนรางวัลทั้งหมดที่ได้รับให้แก่กองประกวดนางสาวเชียงรายทันที โดยไม่มีสิทธิ์โต้แย้งหรือเรียกร้องใด ๆ จากกองประกวดนางสาวเชียงราย