Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ฝุ่นจิ๋วกรุงเทพฯ 25 ม.ค.2562 เช้าหนักหนากว่าวาน – บ่ายลมแรงอาจเจือจาง

ฝุ่นจิ๋วกรุงเทพฯ 25 ม.ค.2562 เช้าหนักหนากว่าวาน – บ่ายลมแรงอาจเจือจาง

101
0
SHARE

เฟชบุ้ค  กรมควบคุมมลพิษ

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 25 มกราคม 2562

จากสภาพอุตุนิยมวิทยาที่อากาศในช่วงเช้า พื้นที่ กทม.และปริมณฑล มีหมอกในตอนเช้า อากาศลอยตัวได้ดี แต่ลมพัดอ่อน ส่งผลทำให้สถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันนี้ 25 มกราคม 2562 ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานโดยเฉลี่ยประมาณ 7 มคก./ลบ.ม. ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม. ) 24 พื้นที่ โดย:

📌 พื้นที่ริมถนน เกินค่ามาตรฐาน 16 สถานี

📌 พื้นที่ทั่วไป เกินค่ามาตรฐาน 8 สถานี

📌 คาดการณ์ ในช่วงบ่ายของวันนี้ อากาศยังลอยตัวได้ดี มีลมพัดแรงขึ้น ทำให้ปริมาณฝุ่นละอองมีโอกาสเจือจางลงได้

💡จากมติคณะกรรมการควบคุมมลพิษ (กก.คพ.) เพื่อหารือแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ใน กทม.และปริมณฑล เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 62 ได้สรุปแนวทาง ในขั้นปฏิบัติ เป็น 4 ระดับ ตามความรุนแรงของสถานการณ์ ดังนี้

🔴 ระดับที่ 1 : ฝุ่นละออง PM2.5 มีค่าน้อยกว่า 50 มคก/ลบ.ม. ซึ่งส่วนราชการทุกหน่วยจะปฏิบัติภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่มีอยู่ในสภาวะปกติ

🔴 ระดับที่ 2 : ฝุ่นละออง PM2.5 มีค่าระหว่าง 50 – 75 มคก/ลบ.ม. หน่วยงานทุกหน่วยต้องดำเนินมาตรการต่างๆให้เข้มงวดขึ้น โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัด เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ในพื้นที่ของตนเอง

🔴 ระดับที่ 3 : ฝุ่นละออง PM2.5 มีค่าระหว่าง 75 – 100 มคก/ลบ.ม. โดยเมื่อค่าฝุ่นละอองจากระดับที่ 2 ไม่ลดลง นิ่งนาน และคาดการณ์แล้ว ว่าจะสูงขึ้นอีก ต้องยกมาเป็นระดับ ที่ 3 โดย กก.คพ. จะจัดการประชุมเพื่อหามาตรการในการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการในการควบคุมแหล่งมลพิษ โดยเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รวมทั้งผู้ว่าราชการ ปริมณฑลทั้ง 5 จังหวัด ในการที่จะใช้ พรบ.การสาธารณสุข และ พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือกฎหมายอื่นๆ เพื่อแก้ไข ควบคุมพื้นที่หรือควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษ ซึ่งก่อให้เกิดเหตุรำคาญต่อประชาชน

🔴 ระดับที่ 4 : ฝุ่นละออง PM2.5 มีค่าเกิน 100 มคก./ลบ.ม. ทั้งนี้ “เมื่อมีการดำเนินการใน”ระดับที่ 3” แล้วสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ยังไม่ลดลง และมีแนวโน้มสูงขึ้นเกินกว่า 100 มคก/ลบ.ม. ต่อเนื่องยาวนาน ก็จะมีการประชุม กก.วล. เป็นกรณีเร่งด่วนพิเศษ “ในการพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหา PM2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็ก” โดยจะนำเสนอเพื่อกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา “ในการสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง”

💡ทั้งนี้ ให้แต่ละหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 และจัดส่งให้ กทม. ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์กรณีสถานการณ์อยู่ในระดับ 2 และ 3 เพื่อใช้ในการปฏิบัติการต่อไปโดยมี​ คพ.ร่วมสนับสนุน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กรมควบคุมมลพิษ และกทม.

matemnews.com 

25 มกราคม 2562