Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.6 ระบุ ควรยกเลิกทันที เพื่อหยุดต่างชาติเป็นเจ้าของกัญชาไทย – Super Poll

ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.6 ระบุ ควรยกเลิกทันที เพื่อหยุดต่างชาติเป็นเจ้าของกัญชาไทย – Super Poll

171
0
SHARE

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “หยุดต่างชาติเป็นเจ้าของกัญชาไทย” กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,064 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 20 – 26 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

จากการสำรวจ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.6 ไม่สบายใจ เป็นห่วง เรื่องการขอจดจองสิทธิของชาวต่างชาติเป็นเจ้าของใช้ประโยชน์กัญชาของไทย โดยประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 60.7 ระบุ คนในรัฐบาลบางคนได้ประโยชน์จากการเอื้อให้สิทธิชาวต่างชาติ เป็นเจ้าของใช้ประโยชน์กัญชาของไทย

รองลงมาคือ ร้อยละ 52.6 ระบุพรรคการเมืองบางพรรคได้ประโยชน์ , ร้อยละ 46.3 ระบุข้าราชการบางคน และ ร้อยละ 16.4 ระบุ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) บางคนได้ประโยชน์

นอกจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.4 กังวลว่า ผลประโยชน์ชาติจะเสียหาย คนไทยเสียโอกาส ถ้าชาวต่างชาติได้สิทธิเป็นเจ้าของใช้ประโยชน์กัญชาของไทย ในขณะที่ร้อยละ 10.6 ไม่กังวล

ที่น่าพิจารณา คือ ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 86.4 ระบุ รัฐบาลควรให้กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เข้ามาดูแลการใช้ประโยชน์จากกัญชาของไทย รองลงมาคือ ร้อยละ 26.0 ระบุตำรวจ , ร้อยละ 16.4 ระบุ กระทรวงพาณิชย์ , ร้อยละ 14.0 ระบุ อัยการ และร้อยละ 8.2 ระบุ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามความเห็นของประชาชนต่อ การยกเลิกการจดจองสิทธิของชาวต่างชาติในการเป็นเจ้าของใช้ประโยชน์กัญชาของไทย (หยุดต่างชาติเป็นเจ้าของกัญชาไทย) พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.6 ระบุ ควรยกเลิกทันที เพื่อหยุดต่างชาติเป็นเจ้าของกัญชาไทย ในขณะที่ร้อยละ 9.4 ระบุไม่ควรยกเลิก

Matemnews.com

27  มกราคม 2562