Home ข่าวทั่วไปรอบวัน สั่งปิดเรียน 2 วันหนีฝุ่นจิ๋ว

สั่งปิดเรียน 2 วันหนีฝุ่นจิ๋ว

224
0
SHARE
32734863 - person wearing protective mask against transmissible infectious diseases and as protection against pollution and the flu. asian woman commuter in airport public area.

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ แถลงแก่ผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่ 30 ม.ค.2562 ว่า ตามรายงานกรมมลพิษพบว่า คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เนื่องจากปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน จากการประชุมในส่วนของผลกระทบต่อนักเรียนในกรุงเทพมหานคร ขณะนี้โรงเรียนสังกัด กทม.ได้สั่งให้เด็กเลิกเรียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. ดังนั้นในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ข้อสรุปว่า มีมาตรการสั่งปิดโรงเรียนขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนเอกชนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน วิทยาลัยอาชีวศึกษา ในส่วนของมหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะทำหนังสือขอความร่วมมือให้ดำเนินการหยุดการเรียนการสอนต่อไป

สั่งปิดโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กทม. อาชีวะ และมหาวิทยาลัย จะดำเนินการสั่งปิดเบื้องต้นเป็นเวลา 2 วัน ในวันพรุ่งนี้ (31 ม.ค.) และวันที่ 1 ก.พ. โดยจะประเมินสถานการณ์ฝุ่นละอองอีกครั้งในวันที่ 4 ก.พ. 2562 สำหรับในวันที่ 2 – 3 ก.พ.2562 ที่จะมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ระดับป.6 และม.3 นั้นไม่สามารถเลื่อนการสอบได้ เพราะดำเนินการยกเลิกไม่ทัน

ดร.อรสา  ภาววิมล  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) รักษาราชการแทนเลขาธิการ กกอ. แถลงแก่ผู้สื่อข่าว ว่า ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดที่ ศธ 0508/ ว 163 

เรื่อง ขอความร่วมมือหยุดการเรียนการสอน  ระหว่างวันที่ 31 มกราคม –วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 

ถึงมหาวิทยาลัยของรัฐ  มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ  มหาวิทยาลัยเอกชน  และโรงเรียนสาธิต ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวม  84  แห่ง แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน 59 แห่ง และรร. สาธิตฯ 25 แห่ง ได้แก่

มหาวิทยาลัย (ม.) รามคำแหง  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) กรุงเทพ มทร.พระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.)จันทรเกษม มรภ.ธนบุรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มรภ.พระนคร มรภ.สวนสุนันทา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 ม.เกษตรศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.ศิลปากร ม.สวนดุสิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย ม.มหิดล มทร.สุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี  ม.กรุงเทพ ม.กรุงเทพธนบุรี ม.เกริก ม.เกษมบัณฑิต ม.เซนต์จอห์น ม.เทคโนโลยีมหานคร ม.ธนบุรี ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ม.นอร์ทกรุงเทพ ม.รัตนบัณฑิต ม.ศรีปทุม ม.สยาม ม.หอการค้าไทย ม.อัสสัมชัญ ม.เอเชียอาคเนย์ วิทยาลัย(ว.)กรุงเทพสุวรรณภูมิ ว.เซนต์หลุยส์ ว.เซาธ์อีสท์บางกอก ว.ดุสิตธานี ว.ทองสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สถาบันรัชภาคย์ สถาบันอาศรมศิลป์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช  ม.ราชพฤกษ์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระราชปถัมภ์ มทร.ธัญบุรี ม.ชินวัตร ม.ปทุมธานี ม.รังสิต ม.อีสเทิร์นเอเชีย สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ และม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนสาธิตฯประกอบด้วย  รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา รร. สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายประถม และ ฝ่ายมัธยม  รร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  ฝ่ายประถม และมัธยม รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)  รร.สาธิตอนุบาลจันทรเกษม  รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  รร.ประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รร.มัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  รร.มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รร.สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รร.ประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  รร.มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  รร.สาธิตมหาวิทยาลัยรังสิต  รร.สาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรร.อนุบาลราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รร.สาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิด

matemnews.com

30มกราคม2562