Home ข่าวทั่วไปรอบวัน มหาดไทยห้ามเผาทุกอย่างทั่วประเทศ

มหาดไทยห้ามเผาทุกอย่างทั่วประเทศ

250
0
SHARE

เย็นวันที่ 1 ก.พ.2562 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

เรื่องแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ ตามนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. ที่กำลังเร่งแก้ไขปัญหาค่าปริมาณฝุ่นละอองที่สูงเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่  ให้ส่วนราชการประจำจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเมืองพัทยา ปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีไม่ให้มีการเผาทุกชนิดในพื้นที่รับผิดชอบโดยเคร่งครัดทั้งในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่รกร้างว่างเปล่า พื้นที่สาธารณะ พื้นที่สองข้างทาง รวมทั้งการเผาขยะ และกิ่งไม้ตามบ้านเรือน

โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยให้คำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วย รวมทั้งให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้ตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ 

matemnews.com 

2 กุมภาพันธ์ 2562