Home ข่าวทั่วไปรอบวัน พลเอกประยุทธ์เป็นไอ้หนุ่มรถไถเยี่ยมชาวบ้าน

พลเอกประยุทธ์เป็นไอ้หนุ่มรถไถเยี่ยมชาวบ้าน

939
0
SHARE

http://www.thaigov.go.th เว็บไซต์รัฐบาลไทย รายงาน

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บ้านหนองขี้เหล็ก ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ชื่นชมเป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่มีความเข้มแข็ง รวมกลุ่มแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม
วันนี้(21 ส.ค. 2560) เวลา 17.00 น. หลังจากลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำบึง กระโตน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปยังบ้านหนองขี้เหล็ก ต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่นอกเขตชลประทานประสบปัญหาน้ำแล้งและน้ำท่วมซ้ำซาก ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบและปัญหาในการประกอบอาชีพ และการคมนาคมไม่สะดวก ถนนมีลักษณะเป็นหลุมเป็นบ่อ เนื่องจากงบประมาณของเทศบาลตำบลวังหินมีงบประมาณไม่เพียงพอจึงไม่สามารถดำเนินการให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง รัฐบาลจึงได้สนับสนุนงบประมาณผลักดันโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ อาทิ โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โครงการเน็ตประชารัฐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล เป็นต้น

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมกิจกรรมนโยบายของรัฐบาลประกอบด้วย หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยสารพิษ และโครงการเน็ตประชารัฐซึ่งทางจังหวัดได้นำอินเตอร์เน็ตมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ประกอบด้วย 1. ตู้ช่วยเหลือฉุกเฉิน หรือ AED Smart Cabnet ใช้โทรฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ออกมาให้ความช่วยเหลือได้ทันถ่วงที 2.ศูนย์ Emergency Medical Services ซึ่งเป็นศูนย์ช่วยเหลือให้คำปรึกษาวินิจฉัยให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในโรคเฉพาะทาง เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนจะส่งผู้ป่วยเข้ารักษาที่โรงพยาบาลมหาราชสีมา โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมถือเป็นโครงการที่มีประโยชน์สามารถช่วยเหลือประชาชนลดอัตราการตาย และให้ขยายการดำเนินการออกไปให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้กล่าวพบปะกับชาวบ้านตำบลวังหินที่มาให้การต้อนรับพร้อมกล่าวชื่นชมประชาชนที่รวมกลุ่มกันทำเกษตรแปลงใหญ่ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ โดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลอย่างเดียว ถือเป็นหมู่บ้านตัวอย่างแสดงถึงความเข้มแข็ง สามัคคีปรองดอง พร้อมฝากให้ส่วนราชการเข้าไปส่งเสริมให้ความรู้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และเป็นตัวอย่างในการปฏิรูปตัวเอง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

 

ขณะที่เว็บไซต์ของสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธืรายงานว่า

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่บ้านหนองขี้เหล็ก ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ชื่นชมเป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่มีความเข้มแข็ง รวมกลุ่มแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

เวลา 17.00 น. หลังจากลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำบึงกระโตน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปยังบ้านหนองขี้เหล็ก ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่นอกเขตชลประทานประสบปัญหาน้ำแล้งและน้ำท่วมซ้ำซาก ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบและปัญหาในการประกอบอาชีพและการคมนาคมไม่สะดวก ถนนมีลักษณะเป็นหลุมเป็นบ่อ เนื่องจากงบประมาณของเทศบาลตำบลวังหินมีงบประมาณไม่เพียงพอจึงไม่สามารถดำเนินการให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง รัฐบาลจึงได้สนับสนุนงบประมาณผลักดันโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ อาทิ โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โครงการเน็ตประชารัฐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล เป็นต้น
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมกิจกรรมนโยบายของรัฐบาล ประกอบด้วย หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยสารพิษและโครงการเน็ตประชารัฐ ซึ่งทางจังหวัดได้นำอินเตอร์เน็ตมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ประกอบด้วย ตู้ช่วยเหลือฉุกเฉิน หรือ AED Smart Cabnet ใช้โทรฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ออกมาให้ความช่วยเหลือได้ทันถ่วงที ศูนย์ Emergency Medical Services ซึ่งเป็นศูนย์ช่วยเหลือให้คำปรึกษาวินิจฉัยให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในโรคเฉพาะทาง เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนจะส่งผู้ป่วยเข้ารักษาที่โรงพยาบาลมหาราชสีมา โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมถือเป็นโครงการที่มีประโยชน์สามารถช่วยเหลือประชาชนลดอัตราการตาย และให้ขยายการดำเนินการออกไปให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
จากนั้น นายกรัฐมนตรี พบปะกับชาวบ้านตำบลวังหินที่มาให้การต้อนรับพร้อมกล่าวชื่นชมประชาชนที่รวมกลุ่มกันทำเกษตรแปลงใหญ่ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลอย่างเดียว ถือเป็นหมู่บ้านตัวอย่างแสดงถึงความเข้มแข็ง สามัคคีปรองดอง พร้อมฝากให้ส่วนราชการเข้าไปส่งเสริมให้ความรู้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปและเป็นตัวอย่างในการปฏิรูปตัวเอง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
matemnews.com  21 สิงหาคม 2560