Home ทั่วไป ภาคเอกชนได้รับอนุญาตเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขึ้นประดับหรือประดิษฐาน

ภาคเอกชนได้รับอนุญาตเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขึ้นประดับหรือประดิษฐาน

70
0
SHARE

นางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  2562 แถลงข่าว 3 เม.ย.2562 ว่า

ตามที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)เปิดให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม ชมรม หรือบริษัทห้าง ร้าน ขออนุญาตเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกไปประดับหรือประดิษฐานบนหรือในสิ่งของ อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ นั้น ขณะนี้มีผู้ยื่นแบบคำขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ฯ จำนวนมากกว่า  650 ราย โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้ตราสัญลักษณ์ฯ ได้พิจารณาคำร้องขออนุญาตที่ได้มีการยื่นเข้ามาตั้งแต่วันที่  1-31 มี.ค. 2562 มีผู้ได้รับอนุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์ฯ ไปแล้ว จำนวน 587  แบบคำขอ  โดยแยกเป็นประเภท ดังนี้ 

1.เสื้อโปโล จำนวน 487 แบบคำขอ (รวมเป็นจำนวนมากกว่า 7,600,000 ตัว)

2.หมวก จำนวน 7 แบบคำขอ (รวมเป็นจำนวนมากกว่า 40,000 ใบ) 

3.ธง จำนวน 59 แบบคำขอ (รวมเป็นจำนวนมากกว่า 1,900,000 ผืน) 

4.ป้ายประชาสัมพันธ์และซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 23 แบบคำขอ (รวมเป็นจำนวนมากกว่า 28,000 หน่วย) 

5.นาฬิกา จำนวน 2 แบบคำขอ (รวมเป็นจำนวนมากกว่า 20,000 เรือน) 

 6.นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 9 แบบคำขอ (รวม 9 รายการ)

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ตราสัญลักษณ์ฯ ให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง หน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม ชมรม หรือบริษัท ห้าง ร้าน สามารถยื่นแบบคำขออนุญาตเชิญตราสัญลักษณ์ฯ ได้ที่ คณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้ ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02-2834228-9  โทรสาร 0022834248-9 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 พ.ค.2563  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น.

Matemnews.com 

3 เมษายน 2562