Home ทั่วไป โอ้โฮ้… กกต.แจกใบแถลงข่าวมี 25 พรรคการเมืองจะได้ ส.ส.ในสภาฯ

โอ้โฮ้… กกต.แจกใบแถลงข่าวมี 25 พรรคการเมืองจะได้ ส.ส.ในสภาฯ

78
0
SHARE

ศูนย์ปฏิบัติการด้านการข่าว  สำนักงาน กกต. ได้ออกเอกสารข่าวเมื่อบ่าย 5 เม.ย.2562  ชี้แจงกรณีมีข้อสงสัยในการคำณวนจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ว่า

สำนักงาน กกต. ได้นำวิธีการคำนวณจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นวิธีที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตรา 91 และพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา128-129 ประกอบกับเจตนารมณ์ของระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญที่ให้ความสำคัญกับคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนมาเป็นแนวทางในการคำนวณจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ในครั้งนี้   สำนักงาน กกต. ได้ปรึกษาหารือและนำเสนอ กกต. แต่ละท่านทราบเป็นเบื้องต้นแล้วโดยตลอดมา กกต. แต่ละท่านมีข้อคิดเห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ผลจากการคำนวณ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ โดยใช้ข้อมูลจากการประกาศผลการนับคะแนนของทุกเขตเลือกตั้งมาคำนวณจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ในเบื้องต้นมีพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อไม่น้อยกว่า 25 พรรคการเมือง สำนักงาน กกต. ชี้แจงว่าเป็นเพียงการคำนวณโดยใช้ผลคะแนนรายเขตเลือกตั้งที่สำนักงาน กกต. ได้แถลงข่าวไปเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 62 หลังจากนี้หากผลจากการที่ กกต. ได้สั่งให้มีการนับคะแนนใหม่หรือสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่เสร็จสิ้นแล้ว ผลคะแนนรวมของพรรคการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปจะต้องนำคะแนนที่ได้รับมาใหม่มาคำนวณด้วยวิธีการเดิมอีกครั้งหนึ่ง โดยการคำนวณ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อจะดำเนินการได้เสร็จสมบูรณ์ครั้งแรกก็ต่อเมื่อ กกต. ได้ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

matemnews.com 

5 เมษายน 2562