Home ทั่วไป พลเอกประยุทธ์ออก road map กำจัดขยะพลาสติก

พลเอกประยุทธ์ออก road map กำจัดขยะพลาสติก

90
0
SHARE

 

พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัต ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวที่ทำเนียบรัฐบาล 17 เม.ย.2562  ว่า ที่ประชุมครม.วันนี้ เห็นชอบร่างโรดแมปการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561- 2573 ตามที่นายกฯมีข้อสั่งการให้กระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) และกระทรวงมหาดไทย(มท.) ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมลดใช้วัสดุพลาสติกเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยทส.ได้จัดทำร่างโรดแมปเพื่อใช้เป็นกรอบนโยบายในการบริหารจัดการขยะพลาสติกในภาพรวมของประเทศ  และเป็นการจัดการแบบบูรณาการของหน่วยงาน กำหนดทิศทาง การดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะพลาสติกของประเทศ   โดยแบ่งเป็นสองเป้าหมายคือ

 

1.ลด เลิกใช้พลาสติก และใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  แบ่งเป็นสองช่วง คือภายในปี 2562 จะให้เลิกใช้พลาสติก 3 ชนิด ประกอบด้วย

 

1พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม

2.พลาสติกผสมสารอ็อกโซ่

3.พลาสติกผสมไมโครบีด

 

ระยะที่ 2 จะยกเลิกให้ใช้ภายในปี 2565 อีก 4 ชนิด คือ

 

  1. พลาสติกหูหิ้วที่มีความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน
  2. กล่องโฟมบรรจุอาหาร
  3. หลอดพลาสติก ที่มีข้อยกเว้นสำหรับใช้กับเด็ก คนชรา และผู้ป่วย

4 . ยกเลิกใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งดียว

 

เป้าหมายที่สอง จะเป็นการนำขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ร้อยละ 100 ภายในปี 2570 โดยจะมีการศึกษาและกำหนดเป้าหมายในส่วนที่จะนำกลับมาใช้ประโยชน์ ขณะที่ของเสียจะถูกนำไปกำจัดให้ถูกวิธี โดยแผนปฏิบัติการจะแบ่งเป็นสามมาตราการ

 

  1. มาตราการลดการเลิกขยะพลาสติก ณ แหล่งกำเนิด โดยจะมีการสนับสนุนการออกแบบ และผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  2. มาตราการ ลด เลิกใช้พลาสติก ณ ขั้นตอนการบริโภค โดยการขับเคลื่อนการลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
  3. มาตราการจัดการขยะพลาสติกหลังการบริโภค โดยจะมีการส่งเสริม สนับสนุนการนำขยะพลาสติกเข้าสู่การนำกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์

 

กลไกการจัดการ จะมี 4 กลไก คือ

  1. สร้างความรู้ ความเข้าใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินการการ
  2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์

3.ใช้เครื่องมือและกลไกที่เหมาะสม เช่นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกภาคส่วน เร่งออกกฎหมาย

4.การจัดทำฐานข้อมูลขยะพลาสติกของประเทศ

 

ผลที่จะได้รับจากโรดแมปนี้ คาดว่า จะลดปริมาณขยะพลาสติกได้ประมาณ 0.78 ล้านตันต่อปี  และสามารถประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยได้ประมาณ 3.9 พันล้านบาทต่อปี

 

matemnews.com

17 เมษายน 2562