Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ตำรวจพระ  เริ่มแล้ว 7 พ.ค.2562

ตำรวจพระ  เริ่มแล้ว 7 พ.ค.2562

179
0
SHARE

 

 

พระวินยาธิการ หรือ ตำรวจพระ ในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพฯ มีการประชุมที่  วัดยาง พระอารามหลวง กรุงเทพฯ เมื่อบ่ายวันที่ 14 พ.ค.2562  โดย  พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะ  ประธานคณะกรรมการพิจารณายกร่างกฎ ระเบียบ พระวินยาธิการ เป็นประธานประชุม  และ  เป็นผู้บรรยายพิเศษ ระเบียบมส. ว่าด้วยพระวินยาธิการ ว่า ตามที่ระเบียบมส. ว่าด้วยพระวินยาธิการ ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมมส.แล้วนั้น

 

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. ที่ผ่านมา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ได้ลงพระนามในระเบียบมส.นี้แล้ว หลังจากนี้อยู่ในขั้นตอนการประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เพื่อให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการต่อไป  ที่ผ่านมายังไม่เคยมีระเบียบรองรับการทำงานของพระวินยาธิการ ที่ประชุมมส. จึงมีมติให้ร่างระเบียบมส.ขึ้น  สาระสำคัญ คือ กำหนดให้มีคณะกรรมการพระวินยาธิการ 5 คณะ ประกอบด้วย หนกลาง หนเหนือ หนตะวันออก หนใต้ และคณะธรรมยุต โดยมีเจ้าคณะใหญ่แต่ละหนเป็นประธานคณะกรรมการฯ และให้สำนักงานเจ้าคณะใหญ่ทำหน้าที่เป็นศูนย์พระวินยาธิการ พร้อมทั้งกำหนดให้มีคณะกรรมการพระวินยาธิการประจำจังหวัด โดยมีเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานกรรมการฯ และให้สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดทำหน้าที่ศูนย์พระวินยาธิการประจำจังหวัด  คณะกรรมการพระวินยาธิการในแต่ละระดับ  มีหน้าที่กำหนดนโยบาย และแผนแม่บทการดำเนินงานพระวินยาธิการที่อยู่ในการกำกับดูแล โดยกำหนดให้มีพระวินยาธิการตำบล หรือแขวง ละ 2 รูป ส่วนคุณสมบัติพระภิกษุผู้จะดำรงตำแหน่งพระวินยาธิการนั้น คือ

 

1.เป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส

 

2.เป็นเปรียญ คือ มีความรู้ตั้งแต่ระดับเปรียญธรรม(ป.ธ.) 3 ประโยคขึ้นไป หรือมีความรู้นักธรรมชั้นเอก

 

3.มีร่างกายสมบูรณ์ สมารถปฏิบัติหน้าที่ได้

 

4.มีความประพฤติเรียบร้อยตามพระธรรมวินัย

 

ประธานกรรมการพระวินยาธิการประจำจังหวัดอาจยกเว้นคุณสมบัติข้อ1 และ 2 ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลไว้ในคำสั่งแต่งตั้งด้วย

 

matemnews.com 

14 พฤษภาคม 2562