Home ข่าวทั่วไปรอบวัน 3 ธุรกิจบริการ “ต่างด้าว”ทำได้เลยไม่ต้องขออนุญาต

3 ธุรกิจบริการ “ต่างด้าว”ทำได้เลยไม่ต้องขออนุญาต

141
0
SHARE

 

 

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ แถลงข่าวที่ทำเนียบรัฐบาล  บ่าย 14 พ.ค.2562 ว่า   ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอซึ่งทบทวนปีละครั้ง โดยเป็นไปตามที่คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวมีมติเห็นชอบให้ยกเว้นธุรกิจบริการ 3 ธุรกิจ คือ

 

ธุรกิจให้บริการกู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือในกลุ่มในประเทศ

 

ธุรกิจให้บริการให้เช่าสำนักงานพร้อมสาธารณูปโภค

 

ธุรกิจให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำแก่บริษัทในเครือในกลุ่มเฉพาะด้านบริหารจัดการ ด้านการตลาด ด้านทรัพยากรบุคคลและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

เนื่องจาก 3 ธุรกิจให้บริการนี้ไม่กระทบผู้ประกอบการไทย เพราะเป็นการจำกัดให้บริการแก่บริษัทในเครือในกลุ่มเท่านั้น นอกจากนี้ ยังสามารถลดต้นทุนดำเนินการเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยธุรกิจและเป็นการอำนวยความสะดวกให้เกิดความคล่องตัวในการประสานงานระหว่างกัน ทำให้การบริหารงานของบริษัทในเครือในกลุ่มมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน

matemnews.com

14 พฤษภาคม 2562