Home ข่าวประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี หนุนพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษานอกห้องเรียน จัดระดมสมองเตรียมกิจกรรม ปี 62

มทร.ธัญบุรี หนุนพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษานอกห้องเรียน จัดระดมสมองเตรียมกิจกรรม ปี 62

423
0
SHARE

องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรม มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 กว่า 120 ชีวิต ระดมสมอง พัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา สระบุรี

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า กิจกรรมนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของงานกิจการนักศึกษา ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลิกภาพให้นักศึกษามีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกหนึ่งประการ คือ การบริหารด้านงบประมาณ และขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ ความถูกต้องของเอกสารทางการเงิน และกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินกิจกรรมนักศึกษา

ซึ่งกระบวนการต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นมีความซับซ้อน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และทราบถึงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อกับการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาเสริมสร้างความรู้ของผู้นำนักศึกษา ประสบการณ์ แนวทางของผู้นำนักศึกษา และกระบวนการประกันคุณภาพ PDCA และจัดทำแผนดำเนินโครงการกิจกรรมประจำปี และสามารถเขียนโครงการกิจกรรม ตามแบบฟอร์มที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง

“ประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับจากการทำกิจกรรมนักศึกษา เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในอนาคตของนักศึกษา สังคมในปัจจุบัน ไม่ได้ต้องการเพียงแค่คนเก่งทางด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังต้องการคนที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต ถึงจะถือว่าเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ จึงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาทำให้นักศึกษาได้รับประโยชน์ที่มีคุณค่าต่อตัวนักศึกษาเอง” นายวิรัช กล่าวทิ้งท้าย

ภาพ / ข้อมูล  วัชรกร ปทุมธานี