Home ข่าวทั่วไปรอบวัน มิ่งขวัญ ลาออกจากหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่  

มิ่งขวัญ ลาออกจากหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่  

228
0
SHARE

เรื่องการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่

“เนื่องจากการบริหารจัดการในพรรคเศรษฐกิจใหม่ ตามที่ข้าพเจ้าได้เคยแถลงข่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ ว่าการบริหารจัดการในพรรคได้แบ่งแยกภารกิจการทำงานออกเป็น 2 ส่วน อย่างชัดเจน กล่าวคือ ข้าพเจ้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการร่างนโยบายระบบเศรษฐกิจใหม่ การออกไปพูดกับสาธารณชน และสื่อต่าง ๆ ส่วนการบริหารกิจการภายในพรรค การรับสมัครสมาชิกพรรค คัดเลือกผู้สมัคร การระดมทุน และการบริหารจัดการทางการเงินทั้งหมด เป็นหน้าที่รับผิดชอบของ นายสุภดิช อากาศฤกษ์ และทีมบริหารอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ดูแล บัดนี้ได้ผ่านพ้นการเลือกตั้งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าจึงเห็นว่า เป็นช่วงเวลาอันเหมาะสม จึงขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่

 

“การลาออกนี้ เป็นการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังคงสถานะสมาชิกภาพของพรรคเศรษฐกิจใหม่ และตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อ

 

“ทั้งนี้ นายสุภดิช อากาศฤกษ์ รองหัวหน้าพรรคคนที่ 1 จะทำหน้าที่รักษาการแทนหัวหน้าพรรค ตามข้อบังคับพรรค ข้อ 14 ไปก่อนจนกว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

 

“อนึ่ง การที่พรรคเศรษฐกิจใหม่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อมาทั้งหมด 6 คนนั้น ข้าพเจ้าและผู้แทนราษฎรรวมทั้งหมด 6 คน จะรักษาคำมั่นสัญญาที่ได้เคยให้ไว้กับประชาชน ตามที่เคยได้แถลงข่าวกับสื่อมวลชนในทุก ๆ โอกาส ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถ ต่อ ชาติ ศาสนา และเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์

 

“จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หนังสือลาออกฉบับนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.2562 เป็นต้นไป”

matemnews.com 

23 พฤษภาคม 2562