Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ขับขี่รถต้องรู้!! ประกันต้องจ่ายค่าชดเชย วันละ 1,000 บาทระหว่างรอซ่อม!

ผู้ขับขี่รถต้องรู้!! ประกันต้องจ่ายค่าชดเชย วันละ 1,000 บาทระหว่างรอซ่อม!

305
0
SHARE

วันที่ 12 มิ.ย.62 ทาง คปภ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ทำการแก้ปัญหาบริษัทประกัน พี่ไม่จ่ายค่าขาดประโยชน์ให้กับผู้ที่ควรได้ ในช่วงที่ระหว่างซ่อม และสั่งทุกบริษัทจะต้องจ่ายวันละ 500 ถึง 1,000 บาท คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในต้นปี 2562

ในช่วงที่ผ่านมานั้น ปัญหาในเรื่องของการร้องเรียนจากกรณีการเรียกร้องค่าขาดผลประโยชน์จากการใช้รถก็คือ บริษัทประกันไม่ยอมจ่ายค่าขาดผลประโยชน์ เหตุเพราะว่าประชาชนไม่มีความรู้หรือมีการจ่ายในอัตราที่ต่ำ ดังนั้นจึงมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ คปภ.ได้ข้อสรุปในการปรับปรุงความคุ้มครองของค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ให้แก่เจ้าของรถยนต์ที่ทำประกันและอยู่ระหว่างนำไปเคลมซ่อมแล้ว โดยจะกำหนดการจ่ายเป็น 3 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งกำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท
กลุ่มที่ 2 รถยนต์รับจ้างสาธารณะขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท และ
กลุ่มที่ 3 รถยนต์ขนาดเกินกว่า 7 ที่นั่งกำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท

ทั้งนี้ หากบริษัทประกันฝ่าฝืน มีความผิดฐานขัดคำสั่งนายทะเบียน ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย อาจถือได้ว่าบริษัทจงใจฝ่าฝืนข้อตกลงแห่งสัญญาประกันภัย หรือข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ใดๆ ที่มีความชัดเจนให้บริษัทมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิ์เรียกร้องหรือได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย อันอาจเข้าข่ายเป็นความผิดฐานประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ซึ่งมีบทลงโทษในอัตราที่สูง ปรับไม่เกิน 500,000 บาท และถ้าเป็นกรณีการกระทำผิดต่อเนื่องให้ปรับอีกไม่เกินวันละ 20,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่”