Home ข่าวทั่วไปรอบวัน กกต.แก้ข่าว งบฯเลือกสว.ไม่ถึง 1,300 ล้าน ใช้จริงแค่ 400 กว่าล้านเอง!

กกต.แก้ข่าว งบฯเลือกสว.ไม่ถึง 1,300 ล้าน ใช้จริงแค่ 400 กว่าล้านเอง!

388
0
SHARE

วันที่ 2 ก.ค.62 สำนักประชาสัมพันธ์ กกต. เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อมวลชนว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 1,300 ล้านบาท นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายจริงที่มีขึ้นจากการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งส่วนกลาง และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จำนวน 77 แห่ง รวมทั้งหน่วยงานสนับสนุนบางหน่วยแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 463,216,080.05 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อการดำเนินการตามกระบวนการและวิธีเลือกสมาชิกวุฒิสภาที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ตั้งแต่ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ตามลำดับ

71/2562 (วันที่ 2 กรกฎาคม 2562)