Home ข่าวทั่วไปรอบวัน อ่านอีกครั้ง  พลเอกประยุทธ์กับนายธนาธรมีเวลา 15 วันเท่ากัน

อ่านอีกครั้ง  พลเอกประยุทธ์กับนายธนาธรมีเวลา 15 วันเท่ากัน

140
0
SHARE

 

 

ปมระทึกทางการเมืองของประเทศไทยในเวลานี้ ผูกพันอิยู่กับ 2 คดีสำคัญ  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะสิ้นสภาพความเป็นายกรัฐมนตรีเป็นการเฉพาะตัวลงหรือไม่  พรรคอนาคตใหม่ทั้งพรรคจะเข้าข่ายล่มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือไม่  บัดนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้ประกาศข่าวออกมาเมื่อ 19 ก.ค.2562 รับพิจารณาทั้ง 2 คดี ให้เวลาแก้ข้อหาเท่ากันภายใน 15 วัน  ผลจะเป็นอย่างไรย่อมส่งผลต่อการเมืองไทย จึงนำรำสั่งศาลรัฐธรรมนูญมาลงเป็นข่าวอีกครั้ง  เพื่อจดจำแม่นๆ

 

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้อง  กรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา170 วรรคหนึ่ง(4) ประกอบมาตรา160(6)และมาตรา98(15) หรือไม่ ผลการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องของผู้ร้องต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 170วรรคสาม ประกอบมาตร 82 ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจณาวินิจฉัยหรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้อง ปราฏว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 110คน ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน10 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้ร้อง ขอให้ส่งคำร้องดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ สิ้นสุดลงฉพาะตัวตามรัฐธรมนูญ มาตรา170วรรคหนึ่ง มาตรา170 วรรคสาม ประกอบมาตรา82 วรรคหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญมาตรา160(6) ประกอบมาตรา 98 (15) เพราะเหตุเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ กรณีจึงเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม และมาตรา 82 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจาณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7(9) แล้ว

 

 

ศาลรัฐธรรมนูญจึงสั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยและแจ้งให้ผู้ร้องทราบ พร้อมส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องเพื่อยื่นคำชี้แจง แก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

 

สำหรับการพิจารณากรณีให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นั้น เห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง บัญญัติเงื่อนไขไว้ว่า จะต้อง“ปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง”ซึ่งตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องก็ไม่ปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า มีกรณีตามที่ถูกร้องที่จะทำให้เกิดความเสียหายแต่ประการใด ประกอบกับผู้ร้องไม่ได้มีคำขอในส่วนนี้ จึงยังไม่เข้าเงื่อนไขที่จะสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82วรรคสอง

 

อีกคดี  ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องกรณีที่ นายณฐพร โตประยูร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระทำของพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติโดยเสียงข้างมาก 5 ต่อ4เห็นว่า ผู้ร้องได้ใช้สิทธิร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการตามรัฐธรรมนูญ มาตร49วรรคสองแล้ว แต่อัยการสูงสุดมิได้ดำเนินการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตร49 วรรคสาม ที่ผู้ร้องจะยื่นคำร้องโดยตรงต่อ ศาลรัฐธรรมนูญได้ จึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย แจ้งให้ผู้ร้องทราบ ส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องทั้งสี่ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

 

 

matemnews.com

20 กรกฎาคม  2562