Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ฝนหลวง ชลประทาน ทั่วประเทศ รวมพลังจัดการภัยแล้ง

ฝนหลวง ชลประทาน ทั่วประเทศ รวมพลังจัดการภัยแล้ง

167
0
SHARE

วันที่ 21 ก.ค.62 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระบุถึงปฏิบัติการฝนหลวงบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง และช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค แก่เกษตรกรทั่วประเทศโดยจัดทำแผนปฏิบัติการฝนหลวงให้กับทุกหน่วยไปดำเนินการ ดังนี้
1. หน่วยฯ สุราษฎร์ธานี
รับผิดชอบ พื้นที่ป่าพรุครวนเคร็ง จ.นครศรีธรรมราช และพื้นที่การเกษตร จ.พัทลุง(อ.ควนขนุน) จ.สงขลา(อ.ระโนด) จ.นครศรีธรรมราช(อ.ชะอวด อ.เชียรใหญ่ อ.ลานสกา อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ปากพนัง อ.หัวไทร)
2. หน่วยฯ สระแก้ว รับผิดชอบพื้นที่การเกษตร จ.สระแก้ว(อ.ตาพระยา) จ.ปราจีนบุรี(อ.เมือง) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง จ.สระแก้ว
3. หน่วยฯ สุรินทร์ รับผิดชอบพื้นที่การเกษตร จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด จ.สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์
พื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง จ.สุรินทร์
4. หน่วยฯ อุบลราชธานี รับผิดชอบ พื้นที่การเกษตร จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ จ.ยโสธร และ จ.อำนาจเจริญ
พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี และอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน จ.อำนาจเจริญ
5. หน่วยฯ ขอนแก่น รับผิดชอบ พื้นที่การเกษตร จ.ชัยภูมิตอนล่าง และ จ.กาฬสินธุ์
6. หน่วยฯ ตาก รับผิดชอบ พื้นที่การเกษตร จ.ตาก(อ.เมือง อ.บ้านตาก อ.วังเจ้า) จ.เชียงใหม่(อ.ฮอด อ.แม่แจ่ม อ.แม่วาง อ.สะเมิง) จ.สุโขทัย(อ.บ้านด่านลานหอย อ.เมือง อ.กงไกรลาศ อ.คีรีมาศ)
7. หน่วยฯ เชียงใหม่ พื้นที่การเกษตร จ.พะเยา(อ.ปง อ.เชียงม่วน อ.ดอกคำใต้) จ.แพร่(อ.เมือง อ.ร้องกวาง อ.ลอง อ.สอง อ.สูงเม่น อ.หนองม่วงไข่) จ.น่าน(อ.เมือง อ.ท่าวังผา อ.บ้านหลวง อ.นาน้อย อ.นาหมื่น อ.เวียงสา)
ทั้งนี้เพื่อให้ สอดคล้องกับกรมชลประทาน รวมพลังทุกภาคส่วน ช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งโดยเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน แจ้งว่าแม้ขณะนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนมากว่า 2 เดือนแล้วแต่ยังคงมีฝนตกน้อยไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้หลายพื้นที่ต้องประสบปัญหาภัยแล้ง จึงได้สั่งการให้โครงการชลประทานทั่วประเทศ เร่งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่สนับสนุนการทำงานร่วมกับหน่วยเกี่ยวข้องดำเนินการทั่วประเทศ ดังนี้

สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ ลงพื้นที่ชี้แจงมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ระหว่างเดือน ก.ค. – ก.ย. ทั้งพื้นที่ในเขตชลประทานและพื้นที่นอกเขตชลประทาน โดยบริหารจัดการน้ำและหมุนเวียนการใช้น้ำแบบรอบเวรอย่างเคร่งครัด พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนทุกภาคส่วน เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ รวมถึงขอความร่วมมือให้เกษตรกรทยอยปลูกพืชโดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก และเดินหน้าโครงการฝากน้ำไว้ในแก้มลิงอีก 8 แห่ง เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ในอนาคตด้วย

โครงการชลประทานสระแก้ว ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในคลองพระสะทึง และคลองพระปรง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจถึงสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน รวมทั้งสนับสนุนน้ำให้กับการประปาส่วนภูมิภาค สำหรับใช้ผลิตน้ำประปาส่งให้พื้นที่ในเขตอำเภอเมือง และ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

โครงการชลประทานชัยภูมิ ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ(JMC) อ่างเก็บน้ำห้วยทราย ร่วมกับเกษตรกรนอกเขตพื้นที่ชลประทาน เพื่อหารือเรื่องการส่งน้ำช่วยพื้นที่นอกเขตชลประทาน มติที่ประชุมให้ระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยทราย อ.บำเหน็จณรงค์ ส่งไปยังลำห้วยทราย เพื่อส่งน้ำไปช่วยเกษตรกรใน อ.จตุรัส เริ่มทำการส่งน้ำมาตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมา และจะทำการส่งน้ำไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย