Home ข่าวทั่วไปรอบวัน โปรดเกล้าฯ สถาปนาเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ขึ้นเป็น “เจ้าคุณพระ”

โปรดเกล้าฯ สถาปนาเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ขึ้นเป็น “เจ้าคุณพระ”

465
0
SHARE

 

 

ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 28 ก.ค.2562 เผยแพร่ประกาศเรื่อง สถาปนาเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

 

โดยที่ทรงพระราชดำริว่า พล.ต.หญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ กิจการราชสำนัก กรมกิจการวัง ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมฝ่ายเสนาธิการ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์  ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้บังคับการ กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และ ผู้บังคับกองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ ฉลองพระเดชพระคุณในราชการในพระองค์ด้วยความเรียบร้อยและแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมาก จนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย สมควรจะยกย่องให้มีเกียรติยศสูงขึ้นตามโบราณราชประเพณี

 

 

จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนา พล.ต.หญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ขึ้นเป็น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ตามที่จารึกลงในสุพรรณบัฏ

จงเจริญด้วยอายุ พรรณ สุข พล ปฏิภาณ คุณสารสมบัติ สรรพสิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคล ทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ 28 ก.ค.พ.ศ.2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

เฟชบุ้ค  วาสนา นาน่วม

https://bit.ly/32XfbQg

 

 

matemnews.com 

28 กรกฎาคม 2562