Home ข่าวทั่วไปรอบวัน แจกเงินคนจน  ไม่สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือย ให้เฉพาะกลุ่ม ไม่ใช่การให้เปล่า – เอ๊ะยังไง

แจกเงินคนจน  ไม่สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือย ให้เฉพาะกลุ่ม ไม่ใช่การให้เปล่า – เอ๊ะยังไง

198
0
SHARE

รูปของ Wassana Nanuam

 

“ในฐานะประธานครม.เศรษฐกิจ ไม่ใช่ว่าผมจะไม่รู้อะไรเลย เพราะต้องนำข้อมูลจากทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สำนักงบประมาณ ก็ต้องนำข้อมูลมาดูว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเป็นอย่างไร เศรษฐกิจภูมิภาคเป็นอย่างไร และประเทศไทยอยู่ตรงไหนส่วนไหนที่เราอ่อนหรือตกลงไป   ก็จำเป็นต้องเพิ่มการใช้จ่ายลงไปในระบบหรือไม่   เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในหลายวงรอบ  มาตรการต่างๆที่ออกมาจะเห็นว่าครอบคลุมทุกอย่าง ในการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีที่มีอยู่อย่างจำกัด เรามีงบประมาณเพียงไม่กี่หมื่นล้าน ก็ต้องไปช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย และได้รับผลกระทบ เช่น การเยียวยา เป็นไปตามมาตรการการเงินการคลังที่รัฐบาลทำได้อยู่แล้ว โดยใช้ธนาคารของรัฐ ลดดอกเบี้ยและลดระยะเวลาการชำระหนี้ ซึ่งทุกประเทศก็ใช้วิธีแบบนี้  ขอให้ทุกคนมั่นใจว่า ผมจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและประหยัดที่สุด ทุกอย่างถ้าทำไปแล้วยังไม่ดี ก็ต้องหามาตรการอื่นมาใช้ แต่ตอนนี้ปัญหาของเราคือมีงบประมาณจำกัด ไม่ใช่การใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย หรือใช้ฟุ่มเฟือยก็ไม่ได้ ผมก็ขอฝากให้ทุกคนเข้าใจด้วยว่าการมีมาตรการต่างๆ ก็เป็นการเฉพาะกลุ่ม ไม่ใช่การให้เปล่า”

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  แถลงข้างต้นหลังเป็นประธานประชุมสภากลาโหม ที่ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อบ่าย 16 ส.ค.2562

 

matemnews.com 

16 สิงหาคม 2562