Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ศาลฎีกานักการเมืองจำคุกเมียกี้ร์อิริสมันตร์ 2 เดือน แจ้งทรัพย์สินเท็จ

ศาลฎีกานักการเมืองจำคุกเมียกี้ร์อิริสมันตร์ 2 เดือน แจ้งทรัพย์สินเท็จ

333
0
SHARE

 

ผู้พิพากษา  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ขึ้นนั่งบังลังค์เมื่อวันที่ 16 ก.ย.2562  อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อม. 2562 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผู้ร้อง กับ นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง ผู้ถูกกล่าวหา เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  โดยวันนี้ผู้ถูกกล่าวหาทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มาศาล อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 40 วรรคสอง ศาลจึงอ่านคำพิพากษาลับหลังผู้ถูกกล่าวหา และถือว่าผู้ถูกกล่าวหาทราบคำพิพากษาแล้ว ศาลมีคำวินิจฉัยในสาระสำคัญว่า ผู้ถูกกล่าวหา(นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง) แสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน โดยระบุว่า มีหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ คือ สัญญาที่ผู้ถูกกล่าวหากู้ยืมเงินจำนวน 3 ฉบับรวม 13 ล้านบาท

 

 

 

โดยมิได้มีการกู้ยืมเงินกันจริง แสดงรายได้ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 15 ล้านบาท โดยผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้รับเงินจริง แสดงรายได้จากสัญญาจ้างทำของของ  นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง คู่สมรส จำนวน 27 ล้านบาท โดยไม่มีหลักฐานที่มีน้ำหนักน่าเชื่อว่า นายอริสมันต์ไ ด้มีการรับจ้างงานดังกล่าวจริง จึงเป็นการจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ การกระทำดังกล่าวทำขึ้นเพื่อปกปิดอำพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติของผู้ถูกกล่าวหาและคู่สมรส

 

นอกจากนี้ ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ระบุในบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินว่า เงินลงทุนของผู้ถูกกล่าวหาใน  บริษัทเฮ้าส์ออฟ ฮาร์ท พรอพเพอร์ตี้ 2012 จำกัด มูลค่า 25 ล้านบาท เป็นหุ้นที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าหุ้น

 

จึงทำให้เข้าใจว่าผู้ถูกกล่าวหานำเงินไปลงทุนในบริษัทตามมูลค่าหุ้นดังกล่าว อันเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบการกระทำของผู้ถูกล่าวหา จึงมีความผิดฐานจงใจยื่นบัญชีแสดรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จและปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบ โดยมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินตามคำร้อง

 

ให้จำคุกผู้ถูกกล่าวหา (นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง) มีกำหนด 2 เดือน โดยไม่รอการลงโทษ และห้ามไม่ให้ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลา 5 ปี

 

ในวันนี้ศาลได้ออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหามาบังคับตามคำพิพากษาโดยไม่มีกำหนดอายุความ

 

matemnews.com 

16 กันยายน 2562