Home มาเต็มกัญชา กัญชาเสรีอยู่ไหน  แต่ กศน.ทำหลักสูตรเปิดสอนเทอมแรกปี 2563

กัญชาเสรีอยู่ไหน  แต่ กศน.ทำหลักสูตรเปิดสอนเทอมแรกปี 2563

597
0
SHARE

 

 

“กัญชาเสรี”  นโยบายหรูของพรรคภูมิใจไทย ที่ใช้ตอนรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง  2562 ซึ่งวันนี้เป็นจริงแล้วในการใช้ทางการแพทย์  แต่ประชาชนยังปลูกไม่ได้ทั้งกัญชาและกัญชง  เนื่องจากถูกควบคุมด้วยกฎหมายและกฎกระทรวง  หน่วยงานรัฐ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย เท่านั้นที่ปลูกกัญชาได้  และวิสาหกิจชุมชนที่ถือว่าชาวบ้านมีส่วนร่วม  ก็มีเพิ่งมีแห่งเดียวที่บุรีรัมย์ โดยเฉพาะคำหวานที่จะให้ประชาชนไทยปลูกกัญชาได้บ้านละ 6 ต้น  ก็ยังยาวไกลมาก เพราะเตะลูกเข้าสภาผู้แทนราษฎร  ด้วยการเสนอเป็นร่าง พ.ร.บ.ไปแล้วก็เดินตามระบบซึ่งอธิบายไม่ได้ว่าเมื่อไหร่  แม้อนาคตเลือนลางแต่กระนั้นรัฐมนตรีของภูมิใจไทยก็ยังเดินหน้าอยู่ในการจัดทำหลักสูตรไว้สอนในระบบนอกโรงเรียน

 

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พรรคภูมิใจไทย มอบหมายให้  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. จัดทำหลักสูตรวิชากัญชาศึกษา  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่นักศึกษา กศน.ได้ตระหนักรู้ถึงโทษและประโยชน์ของกัญชาและกัญชงอย่างถูกต้อง สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน  แล้ว  นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กทม.ได้จัดตั้งคณะทำงานพัฒนาหลักสูตร “กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยา อย่างชาญฉลาด” ขึ้น ประกอบด้วย

 

นางพัชรี ศรีสังข์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

นายสังคม โทปุรินทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ข้าราชการบำนาญ

นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร  และผู้อำนวยการ กศน.ทั้ง 7 เขต ได้แก่ บางรัก บางกอกใหญ่ ราษฎร์บูรณะ ประเวศ คลองสามวา บางบอน และจอมทอง

 

พร้อมคณะครู 30 คน และทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เภสัชกร สุภาภรณ์ ปิติพร  จุรัญญา อ่อนล้อม

 

หลักสูตรนี้จะใช้ในการเรียนการสอนให้นักศึกษา กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

นางพัชรี แถลงว่า คณะทำงานฯ ได้จัดทำหลักสูตร “กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยา อย่างชาญฉลาด” ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 ในระหว่างวันที่ 7-12 ตุลาคม 2562 คณะทำงานฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตร รายวิชาเลือก (ระยะที่ 5) ที่ จ.ปราจีนบุรี   มีการกำหนดไทม์ไลน์ของการดำเนินการว่าปลายเดือนตุลาคมจะได้เล่มหลักสูตร , ต้นเดือนพฤศจิกายน ได้ตัวหนังสือ , ปลายเดือนธันวาคม ได้คู่มือการใช้หลักสูตรเพื่อกระจายไปยัง กศน.ทั่วประเทศ

 

ช่วงเดือนมกราคม จนถึงต้นเดือนพฤษภาคม 2563 จะมีการเตรียมความพร้อมครูผู้สอน จะเริ่มสอนครั้งแรกในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในชื่อวิชา ทช33098 กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาดจำนวน 3 หน่วยกิต 120 ชั่วโมง เนื้อหาแบ่งบทเรียนออกเป็น 7 บท ได้แก่ เหตุใดต้องเรียนรู้กัญชาและกัญชง 10ชั่วโมง, กัญชาและกัญชงพืชยาที่ควรรู้ 20 ชั่วโมง,รู้จักโทษและประโยชน์ของกัญชาและกัญชง 15 ชั่วโมง,กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชง 15 ชั่วโมง,กัญชาและกัญชงกับการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 20 ชั่วโมง,กัญชาและกัญชงกับแพทย์แผนปัจจุบัน 20 ชั่วโมง และใช้กัญชาและกัญชงเป็นยาอย่างรู้คุณค่าและชาญฉลาด 20 ชั่วโมง

 

จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงทั่วโลก กัญชามีการใช้อย่างกว้างขวาง ประเทศไทยเองก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการจัดทำหลักสูตรกัญชาไว้ก่อนล่วงหน้า กศน.ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่าง รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จึงได้จัดทำหลักสูตรขึ้นมา  หวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เข้าใจ  มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดี มีทักษะในการดูแล และสร้างเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพของตนเองและครอบครัว ตลอดจนสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมด้านสุขภาพพลานามัย และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดี โดยหลักสูตรไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิต แต่เป็นการติดอาวุธทางปัญญา ให้กับผู้เรียนได้ตระหนักถึงคุณโทษ สามารถนำกัญชาไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 

สุภาภรณ์ ปิติพร ประธานยุทธศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร แถลงว่า นโยบายกัญชาทางการแพทย์เกิดมาจากความต้องการของประชาชน ด้วยเพราะกัญชาเป็นกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจ  เปรียบเสมือนเรือที่กำลังลอยลำอยู่กลางทะเล การใช้ประโยชน์จากกัญชาก็เหมือนกระแสลมแรงที่พัดมา เราต้องพัฒนาเรือซึ่งหมายถึงคนไทยให้แข็งแรง ให้รู้จริงและเข้าใจในการใช้กัญชาอย่างถูกต้องเหมาะสม

 

นายสังคม แถลง ว่า มีหลักสูตรกัญชาให้ศึกษาดีกว่าให้นักศึกษาค้นหาด้วยตนเอง

 

 

matemnews.com 

11 ตุลาคม 2562