Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ครบ 123 ปี ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”

ครบ 123 ปี ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”

297
0
SHARE

เมื่อเวลา 8.00 น.วันที่ 18 พ.ย.2562 ดร.พินิจ บุญเลิศ ผวจ.ปทุมธานี เป็นประธานเปิดงานรำลึก123 ปี ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และให้ประชาชนคนรุ่นหลัง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการก่อตั้งประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ โดยมี นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี ว่าที่ ร.ต.ขรรค์ไชย ทันธิมา ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการท้องถิ่น และประชาชน ข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ที่บริเวณประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ดร.พินิจ บุญเลิศ ผวจ.ปทุมธานี กล่าว่า งานรำลึก123ปี ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และให้ประชาชนคนรุ่นหลัง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการก่อตั้งประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและเป็นการรำลึกประวัติศาสตร์อันสำคัญของชาติอีกด้วย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ทำพิธีเปิด ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ เป็นทางการเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2439 (รัตนโกสิทร์ศก 115) เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์แลข้าทูลละอองธุลีพระบาทโดยรถไฟพิเศษ โดยมีการชุมนุมพร้อมด้วยผู้แทนรัฐบาลและกงสุลต่างประเทศ กับทั้งพวกพ่อค้านายห้างเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ครั้นได้เวลาพระฤกษ์เสด็จพระราชดำเนิน จึงทรงเปิดแพรที่กั้นประตูน้ำเปิดทำนบเป็นพระฤกษ์ และทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกนามประตูน้ำ ในพระบรมนามาภิไธยว่า “ประตูจุฬาลงกรณ์”

ตั้งแต่สร้างทำนบประตูน้ำสำเร็จแล้ว น้ำในลำคลองใหญ่ คลองแยก และคลองซอยทั้งหลายก็บริบูรณ์เสมอ ถึงเวลาทำนาราษฎรได้อาศัยน้ำพอต้องการ ทำนาได้ผลทวียิ่ง

ทั้งนี้ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ได้ทำหน้าที่ในการควบคุมและจัดการน้ำไม่ให้เข้าเข้าท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน เมื่อครั้งเกิดอุทกภัยในปี 2554 และต่อมาได้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ เมื่อปี 2554 ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งการก่อสร้างสถานีสูบน้ำเพิ่มเติม และการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำเดิม ที่มีอยู่ ทำให้ในปัจจุบันสามารถระบายน้ำได้ถึง 144 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือคิดเป็นปริมาณน้ำ 12.45 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน

ในปัจจุบันคลองรังสิต นอกจากจะเป็นคลองสายหลัก ที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนรังสิตและพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งทางด้านเกษตร การคมนาคม และการอุปโภคบริโภคแล้ว ยังใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่ออุตสาหกรรม รวมทั้งใช้เป็นคลองส่งน้ำ และคลองระบายน้ำอีกด้วย