Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ปารีณาจะมานำชี้แนวเขตที่ดิน 1700 ไร่รึไม่ – เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้กับ สปก.ก็จะเข้ารังวัด 24 พ.ย.2562

ปารีณาจะมานำชี้แนวเขตที่ดิน 1700 ไร่รึไม่ – เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้กับ สปก.ก็จะเข้ารังวัด 24 พ.ย.2562

239
0
SHARE

 

 

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้  ลงนามเมื่อ 20 พ.ย.2562 คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3988/2562 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่ในท้องที่จังหวัดราชบุรี

 

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในช่องทางสื่อต่างๆ กรณีมีการครอบครองพื้นที่ป่าเป็นจำนวนมากในท้องที่จังหวัดราชบุรี  ที่ดินมีความเกี่ยวพันกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมป้าไม้ ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องชัดเจนในพื้นที่รับผิดชอบตามกฎหมาย อาศัยอำนาจตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่ตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง รวม 13 คน

 

นายธวัชชัย สัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้เป็นประธานคณะทำงาน

คณะกรรมการประกอบด้วย

ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าไม้

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

สำนักการอนุญาต

สำนักกฎหมาย

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี

ศูนย์ป่าไม้จังหวัดราชบุรี

ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี

ฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี

นายอรรณพ ชัยพรรนรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

 

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

นายช่างสำรวจปฏิบัติงานสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ อีก 2 ราย

 

ให้มีอำนาจหน้าที่

1.ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ป่าว่าเป็นพื้นที่ประเภทใด และอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดในท้องที่จังหวัดราชบุรี รวมถึงพื้นที่บริเวณใกล้เคียงที่มีความเกี่ยวพันกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้

 

2.ให้มีอำนาจเรียกพนักงาน เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้มาให้ถ้อยคำ หรือพยานเอกสาร

 

3.ให้มีอำนาจติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงหรือเอกสารประกอบการพิจารณา

 

4.ให้ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ในการปฏิบัติงานตังกล่าวให้สามารถเบิกค่าจัดประชุม หรือค่าดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเดินทางไปราชการเพื่อตรวจสอบสภาพภูมิประเทศจริง สำหรับค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานข้างตันให้เบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

 

เช้า 22 พ.ย.2562  นายธวัชชัย สัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้  ประธานคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่ป่าในท้องที่จังหวัดราชบุรี ได้เชิญให้คณะทำงานอีก 12 คน เข้าประชุมที่ห้องประชุมสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ชั้น 2 อาคารถนอมเปรมรัศมี กรมป่าไม้  ถนนพหลโยธิน  บางเชน กรุงเทพฯ  พิจารณาแนวทางการตรวจสอบแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จังหวัดราชบุรี

 

พร้อมทั้งประสานกับ  คณะทำงานสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อเข้าตรวจสอบที่ดินฟาร์มไก่ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ที่หมู่ 6 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562

 

ส.ป.ก.ทำหนังสือแจ้ง น.ส.ปารีณา ผู้ครอบครองที่ดินแล้วให้มานำชี้แนวเขต แต่ยังไม่ได้รับคำตอบจะมาหรือไม่ซึ่งรัฐไม่มีอำนาจบังคับ

 

ในการรังวัดครั้งนี้จะทำอย่างละเอียดเพื่อให้ทราบว่า ที่ดินแปลงนี้อยู่ในเขต ส.ป.ก.จำนวนเท่าไร   อยู่ในเขตป่าไม้หรือไม่ เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนจึงจะกำหนดแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ แถลงข่าวว่า คณะทำงานทั้งของกรมป่าไม้และ ส.ป.ก.ร่วมประชุมกันเพื่อตรวจสอบเอกสารการส่งมอบพื้นที่จากกรมป่าไม้ให้ ส.ป.ก. จัดทำเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ตามแผนที่ของทั้ง 2 หน่วยงาน และภาพถ่ายทางอากาศบริเวณที่ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ได้แสดงบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.ไว้และระบุว่า ทำฟาร์มไก่ เนื้อที่ประมาณ 1,700 ไร่ หมู่ที่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี   ได้กำชับให้นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ประธานคณะทำงาน  และกรรมการซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของกรมป่าไม้ รวม 13 คนพิจารณาเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้พร้อมรังวัดพื้นที่จริงร่วมกับคณะทำงานของ ส.ป.ก. ที่มี พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก.เป็นประธาน โดยคณะทำงานของ ส.ป.ก.ได้ทำหนังสือแจ้ง น.ส.ปารีณา ให้มานำชี้แนวเขตที่ดินซึ่งครอบครอง แต่ยังไม่ได้รับคำตอบว่าจะมาหรือไม่ แต่แม้ไม่มา   และไม่ได้มอบหมายผู้แทนให้มานำชี้แนวเขตคณะทำงานทั้ง 2 หน่วยงานก็จะเดินหน้าตรวจสอบพื้นที่จริงในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 แน่นอน

 

Matemnews.com 

22 พฤศจิกายน 2562