Home ข่าวทั่วไปรอบวัน กกต.แถลงข่าวโต้ช่อ

กกต.แถลงข่าวโต้ช่อ

157
0
SHARE

 

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารข่าวแจกจ่ายสื่อมวลชน เมื่อบ่าย 10 ธ.ค.2562  ชี้แจงการพิจารณาการกู้ยืมเงินของพรรคอนาคตใหม่ ระบุว่า ตามที่ น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า กกต.พิจารณาการกู้เงินของพรรคอนาคตใหม่เป็นไปโดยมีธงทางการเมือง หรือมีใบสั่งทางการเมืองหรือไม่ เนื่องจากมีเอกสารความเห็นของบุคคลระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ชี้นำในสำนวนไว้แล้วว่านายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กระทำความความผิดตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 โดยความเห็นนี้มีมาตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 2562 แต่ กกต.มาเรียกพยานหลักฐานในเดือนตุลาคม 2562 นั้นเป็นการแถลงข่าวที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริง โดยสำนักงาน กกต.มีขั้นตอนการพิจารณาตามกฎหมายมาเป็นลำดับ คือ

 

  1. ตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561 เลขาธิการ กกต.ต้องมีความเห็นในสำนวนการสืบสวนเพื่อเสนอความเห็นต่อ กกต. กรณีนี้เลขาธิการ กกต.ได้มีความเห็นเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 62 เป็นการเสนอความเห็นในสำนวนที่เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบ มิใช่การชี้นำในสำนวนการสืบสวนแต่อย่างใด

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารข่าวชี้แจงการพิจารณาการกู้ยืมเงินของพรรคอนาคตใหม่ ระบุว่า ตามที่ น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า กกต.พิจารณาการกู้เงินของพรรคอนาคตใหม่เป็นไปโดยมีธงทางการเมือง หรือมีใบสั่งทางการเมืองหรือไม่ เนื่องจากมีเอกสารความเห็นของบุคคลระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ชี้นำในสำนวนไว้แล้วว่านายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กระทำความความผิดตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 โดยความเห็นนี้มีมาตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 2562 แต่ กกต.มาเรียกพยานหลักฐานในเดือนตุลาคม 2562 นั้นเป็นการแถลงข่าวที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริง โดยสำนักงาน กกต.มีขั้นตอนการพิจารณาตามกฎหมายมาเป็นลำดับ คือ

 

  1. ตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561 เลขาธิการ กกต.ต้องมีความเห็นในสำนวนการสืบสวนเพื่อเสนอความเห็นต่อ กกต. กรณีนี้เลขาธิการ กกต.ได้มีความเห็นเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 62 เป็นการเสนอความเห็นในสำนวนที่เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบ มิใช่การชี้นำในสำนวนการสืบสวนแต่อย่างใด

 

  1. เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 62 เลขาธิการ กกต.ได้แจ้งต่อสื่อมวลชนว่ากรณีพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินอยู่ในขั้นตอนของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง เพื่อพิจารณาและมีความเห็นเสนอต่อ กกต.ตามระเบียบต่อไป

 

  1. ในการตอบคำถามผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 62 และวันที่ 23 ต.ค. 62 ประธาน กกต.ได้ให้ข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชนว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบ และมิได้มีการเร่งรัดแต่อย่างใด โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ขอเอกสารจากพรรคอนาคตใหม่เพื่อประกอบการพิจารณา แต่พรรคอนาคตใหม่ไม่ได้จัดส่งเอกสารตามที่ขอ คณะอนุกรรมการฯ จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่เพื่อจัดทำความเห็นเสนอต่อ กกต.พิจารณาตามระเบียบต่อไป

 

  1. ภายหลังจากที่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้งได้พิจารณาและมีความเห็น และมีการเสนอความเห็นต่อ กกต.แล้ว กกต.ได้มีมติเมื่อวันจันทร์ที่ 18 พ.ย. 62 ให้หมายเรียกขอเอกสารที่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้งเคยขอจากพรรคอนาคตใหม่ แต่พรรคอนาคตใหม่ได้จัดส่งเอกสารที่ขอให้บางส่วนและขอขยายเวลาการจัดส่งเอกสารที่ยังไม่ได้จัดส่งออกไปอีก 120 วัน

 

  1. กกต.ได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 26 พ.ย. 62 ให้หมายเรียกขอเอกสารที่พรรคอนาคตใหม่ยังไม่ได้จัดส่งอีกครั้ง โดยให้พรรคอนาคตใหม่จัดส่งเอกสารภายในวันที่ 2 ธ.ค. 62 หากพรรคอนาคตใหม่ไม่จัดส่งเอกสารภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่ติดใจที่จะส่งเอกสารตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งร้องขอ และจะพิจารณาเอกสารเท่าที่มีอยู่

 

ดังนั้น การดำเนินการของ กกต.เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน และให้โอกาสผู้ที่เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี ซึ่ง กกต.ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องนี้มาเป็นลำดับ โดย กกต.มิได้มีความเห็นตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 62 ตามที่มีการกล่าวอ้าง และไม่ได้มีเหตุจูงใจทางการเมืองแต่อย่างใด2. เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 62 เลขาธิการ กกต.ได้แจ้งต่อสื่อมวลชนว่ากรณีพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินอยู่ในขั้นตอนของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง เพื่อพิจารณาและมีความเห็นเสนอต่อ กกต.ตามระเบียบต่อไป

 

  1. ในการตอบคำถามผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 62 และวันที่ 23 ต.ค. 62 ประธาน กกต.ได้ให้ข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชนว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบ และมิได้มีการเร่งรัดแต่อย่างใด โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ขอเอกสารจากพรรคอนาคตใหม่เพื่อประกอบการพิจารณา แต่พรรคอนาคตใหม่ไม่ได้จัดส่งเอกสารตามที่ขอ คณะอนุกรรมการฯ จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่เพื่อจัดทำความเห็นเสนอต่อ กกต.พิจารณาตามระเบียบต่อไป

 

  1. ภายหลังจากที่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้งได้พิจารณาและมีความเห็น และมีการเสนอความเห็นต่อ กกต.แล้ว กกต.ได้มีมติเมื่อวันจันทร์ที่ 18 พ.ย. 62 ให้หมายเรียกขอเอกสารที่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้งเคยขอจากพรรคอนาคตใหม่ แต่พรรคอนาคตใหม่ได้จัดส่งเอกสารที่ขอให้บางส่วนและขอขยายเวลาการจัดส่งเอกสารที่ยังไม่ได้จัดส่งออกไปอีก 120 วัน

 

  1. กกต.ได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 26 พ.ย. 62 ให้หมายเรียกขอเอกสารที่พรรคอนาคตใหม่ยังไม่ได้จัดส่งอีกครั้ง โดยให้พรรคอนาคตใหม่จัดส่งเอกสารภายในวันที่ 2 ธ.ค. 62 หากพรรคอนาคตใหม่ไม่จัดส่งเอกสารภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่ติดใจที่จะส่งเอกสารตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งร้องขอ และจะพิจารณาเอกสารเท่าที่มีอยู่

 

ดังนั้น การดำเนินการของ กกต.เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน และให้โอกาสผู้ที่เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี ซึ่ง กกต.ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องนี้มาเป็นลำดับ โดย กกต.มิได้มีความเห็นตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 62 ตามที่มีการกล่าวอ้าง และไม่ได้มีเหตุจูงใจทางการเมืองแต่อย่างใด

 

 

matemnews.com 

10 ธันวาคม 2562