Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ยูเนสโกมีมติรับรองและประกาศให้นวดไทยขึ้นทะเบียนในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

ยูเนสโกมีมติรับรองและประกาศให้นวดไทยขึ้นทะเบียนในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

220
0
SHARE

 

เฟชบุ้ค ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

 

ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลตามภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 8-14 ธ.ค.62 ณ กรุงโบโกตา สาธารณรัฐโคลอมเบีย มีมติรับรองและประกาศให้นวดไทยขึ้นทะเบียนในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ หลังจากที่ไทยเข้าร่วมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.59 โดยเมื่อปี 2561 ก็ได้มีการขึ้นทะเบียน “โขน” ไปแล้ว

matemnews.com 

13 ธันวาคม 2562