Home ข่าวทั่วไปรอบวัน เมื่อปลูกมะนาว 4000 ต้นบนที่ดินราคาแพงริมถนนย่านรัชดาภิเษก กลางกรุงเทพฯ

เมื่อปลูกมะนาว 4000 ต้นบนที่ดินราคาแพงริมถนนย่านรัชดาภิเษก กลางกรุงเทพฯ

529
0
SHARE

 

 

โลกโซเชียล มีการประโคมข่าวว่า มีมหาเศรษฐีมีที่ดินมากค่าเป็นหมื่นล้านบาท  ย่านถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง  คิดอย่างแยบแยล  สู้กับรัฐเก็บภาษีที่ดินและโรงเรือนใหม่  ที่จะเก็บโหดมากสำหรับบ้านหลังที่ 2 และที่ดินรกร้างว่างเปล่าด้วยการ ปลูกมะนาว 4000 ต้น เรื่องนี้ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) แสดงความเห็นแล้ว ในการแถลงข่าว 25 ธ.ค.2562

 

“กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ว่า ทางกรม ได้มีการเตรียมการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น เทศบาล อปท.และ กทม.มาตั้งแต่ช่วงเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา กฎหมายจะมีการบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค.63 แต่เนื่องจากติดขัดในเรื่องการปฏิบัติ ความเข้าใจ กระทรวงมหาดไทยจึงขยายกำหนดเวลาออกไป อย่างเช่น การชำระภาษีเดิมกำหนดเดือน เม.ย.63 ให้ขยายเวลาออกไปเป็นเดือน ส.ค.63 รวมถึงการจัดทำประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนสาเหตุที่ต้องขยายเวลานั้น เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจ และเตรียมตัวสำหรับกฎหมายใหม่ อย่างล่าสุดทางปลัดกระทวงการคลัง ได้มีการแถลงข่าว กำหนดรายการเรื่องที่อยู่อาศัย ที่ประชาชนมีความเข้าใจผิดและตื่นตระหนกกัน โดยเดิมนั้นรายการบ้านหลังที่ 2 จะถูกจัดให้ไปอยู่ในช่องอื่นๆ มีการเก็บภาษีที่แพง อัตราล้านละ 3,000 บาท วันนี้มีการปรับเปลี่ยน โดยบ้านหรือคอนโดมิเนียม ที่เป็นหลังที่ 2 หรือ 3 ก็จะจัดให้อยู่ในรายการที่อยู่อาศัย ซึ่งจัดเก็บภาษีมูลค่าไม่สูง เช่น บ้านราคาหลังละ 1,000,000บาท จะเสียภาษี 200 บาทต่อปี  ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.ที่ผ่านมาทาง สถ.ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการกับเจ้าหน้าที่เขต เทศบาล และส่วนที่เกี่ยวข้องหลายร้อยคน เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ และขั้นต่อไปจะมีการประชุมของกระทรวงมหาดไทย กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อหารือแนวทางข้อสงสัยต่อไป และอีกขั้นตอนคือการนำข้อเสนอ ข้อสงสัย และปัญหา มาพิจารณาของทางคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัย ส่วนกฎเกณฑ์และกฎหมายที่จะออกมารองรับเพิ่มเติมนั้น ขณะนี้ดำเนินการเรียบร้อย แต่อาจจะยังไม่ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ต้องรอประกาศทางราชกิจจาฯ  เราพยายามประชาสัมพันธ์ ทั้งการปล่อยตัวอย่าง ทำเป็นเปเปอร์ ยูทูป โทรทัศน์ รวมถึงกระทรวงการคลังที่เป็นเจ้าของเรื่องเองก็ทำการประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกัน  กฎหมายฉบับนี้เพิ่งจะประกาศใช้เป็นครั้งแรก คาดกว่ากว่าจะลงรอยคงต้องใช้เวลาสื่อสารทำความเข้าใจประมาณ 2 – 3 ปี  ยืนยันว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ได้เอื้อคนรวย แต่ใครที่รวยมากมีทรัพย์สินมากก็ต้องจ่ายภาษีมาก และขณะนี้ก็ยังไม่พบแรงต้านจากประชาชน พบเพียงแต่ความไม่เข้าใจ เช่น การจัดเก็บภาษีในรายการพื้นที่ทำการเกษตร  ส่วนนี้ทางกระทรวงการคลังก็ได้ออกประกาศออกมารองรับ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา กรณีการใช้ที่ดินย่านรัชดาปลูกมะนาว จะเป็นช่องทางการจ่ายภาษีในอัตราที่ถูกลงหรือไม่นั้น  เป็นเรื่องของที่ดินทำการเกษตรซึ่งมีหลักเกณฑ์ โดยกระทรวงการคลังได้ทำหนังสือขอความเห็นไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว ว่าเป็นที่ดินระเภทใด จะมีการนำเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัย เพื่อหาข้อสรุปต่อไป”

 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา 25 ธ.ค.2562 ได้ออกประกาศกฎกระทรวงมหาดไทยจำนวน 4 ฉบับ ซึ่งเป็นกฎหมายลูกเพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ที่จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในปีพ.ศ.2563

ทั้งนี้กฎกระทรวงทั้ง 4 ฉบับ ลงนามโดยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย
1.กฎกระทรวงกำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีแทนองค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กฎกระทรวงกำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2562อําศัยอ ํานาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่งและมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 รัฐมนตรีว่ําการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ส่วนราชการที่รับชำระภาษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหักค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีในอัตราร้อยละสามของภาษีที่รับชำระไว้แทนนั้น

ข้อ 2ให้ส่วนราชการนำส่งภาษีหลังหักค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 แล้วให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป

ให้ไว้ ณ วันที่ 20 ธันวาคมพ.ศ.2562

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

2.กฎกระทรวงกำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ พ.ศ. 2562

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/141/T_0007.PDF

3.กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/141/T_0010.PDF

4.กฎกระทรวงการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/141/T_0012.PDF

 

 

Matemnews.com 

25  ธันวาคม 2562