Home ข่าวทั่วไปรอบวัน กกต.ประกาศรับรอง “สมศักดิ์ คุณเงิน” เป็น ส.ส.ขอนแก่นแล้ว!

กกต.ประกาศรับรอง “สมศักดิ์ คุณเงิน” เป็น ส.ส.ขอนแก่นแล้ว!

353
0
SHARE

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 สำนักงาน กกต. ได้ ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2562 ที่ผ่านมา เป็นไปตามที่คาดคิด ให้นายสมศักดิ์ คุณเงิน ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคพลังประชารัฐ เข้ารับหนังสือรับรองได้ตั้งแต่บัดนี้

ซึ่งประกาศดังกล่าว ระบุรายละเอียดว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 นั้น

วันนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 127 ซึ่ง นายสมศักดิ์ คุณเงิน ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอแจ้งให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามประกาศดังกล่าว มารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. 6/4) นับแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไปไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 2 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้เพิ่มเติม ดังนี้
1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 132,063 คน มาแสดงตน จำนวน 81,063คน คิดเป็นร้อยละ 61.38
2. บัตรเลือกตั้งที่ใช้และที่ใช้นับคะแนน จำนวน 81,063 บัตร
2.1 บัตรดี จำนวน 78,568 บัตร คิดเป็นร้อยละ 96.92
2.2 บัตรเสีย จำนวน 1,680 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.07
2.3 บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด จำนวน 815 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.01
ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง ครั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนมีจำนวนน้อยกว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 เป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนตำแหน่งที่ว่าง จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง แต่เมื่อพิจารณาจากจำนวนบัตรเสียแล้ว พบว่ามีจำนวนน้อยกว่าการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่มีบัตรเสีย 5,524 บัตร คิดเป็นร้อยละ 5.81 แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีบัตรเสียเพียง 1,680 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.07 เท่านั้น