Home มาเต็มกัญชา ชาวบ้านไทยปลูกกัญชงได้แล้ว

ชาวบ้านไทยปลูกกัญชงได้แล้ว

1703
0
SHARE

 

เฟชบุ้ค อนุทิน ชาญวีรกูล

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ ปลูกกัญชง เป็นพืชเศรษฐกิจ ……….. วันนี้ คณะรัฐมนตรี รับหลักการร่างกฎกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองกัญชง สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ 1. ครอบคลุมทั้งการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองกัญชง 2. กำหนดให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย สามารถขอรับอนุญาต ได้ ภายใต้วัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อประโยชน์ในครัวเรือน เชิงพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรม หรือเพื่อการศึกษา วิจัย 3. ส่งเสริมการปลูกและพัฒนาสายพันธุ์กัญชง (Hemp) เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของกัญชง นำไปแปรรูปและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหาร หรือเครื่องสำอาง สำหรับใช้ภายในประเทศ และส่งออกได้ 4. อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ให้สามารถยื่นคำขออนุญาตได้ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ท้องที่ที่สถานที่นั้นตั้งอยู่ เป็นการปรับลดขั้นตอนการขออนุญาตจากกฎกระทรวงเดิมที่ให้ยื่นขออนุญาตที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 5. กำหนดบทเฉพาะกาล ภายใน 5 ปีแรก เปิดให้ขออนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศ และนำเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองในประเทศ เพื่อนำมาปลูกและพัฒนาสายพันธุ์ในประเทศต่อไปได้ มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแบบนี้ อีกไม่นาน เกษตรกรจะได้ปลูกกัญชง ซึ่งก็คือกัญชาชนิดหนึ่ง แต่เป็นกัญชาสายพันธุ์ที่ให้ CBD มากกว่า THC เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ได้ ในตลาดโลก สารสกัด CBD เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก เพราะเอาไปใช้เป็นส่วนผสมผลิตยา เครื่องสำอาง เครื่องดื่ม และอาหาร จำหน่ายได้มากกว่า THC สำหรับกัญชา ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ให้ THC สูง นั้น ขณะนี้ กฎกระทรวง ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ไปก่อนแล้ว อยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา คงใช้เวลาอีกไม่นาน ซึ่งมีสาระสำคัญคือ เกษตรกร สามารถขออนุญาตปลูกได้ ถ้ามีคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อมาแสดง โดยการขออนุญาต ในช่วง 5 ปีแรก ให้มีหน่วยงานของรัฐ ร่วมโครงการด้วย เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ขอรายงานตามนี้ นะครับ

matemnews.com 

30 มกราคม 2563