Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ไม่มีบริษัทเอกชนใดได้ใบอนุญาตปลูกกัญชา – อย.ประกาศข่าว “อย่าเชื่อ”

ไม่มีบริษัทเอกชนใดได้ใบอนุญาตปลูกกัญชา – อย.ประกาศข่าว “อย่าเชื่อ”

1179
0
SHARE

 

 

 

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา แถลงข่าว 22 ก.พ.2563 ว่า

 

“กรณีพบภาคเอกชนแอบอ้างว่าได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงขอย้ำว่า พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 กำหนดให้การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือครอบครองกัญชาต้องดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยเท่านั้น และการผลิต นำเข้า ส่งออกต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้  โดยใน 5 ปีแรก ผู้ขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออกต้องเป็นหน่วยงานรัฐหรือผู้ขออนุญาตอื่น เช่น วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ ที่ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานรัฐ ซึ่งขณะนี้มีผู้ได้รับอนุญาตการปลูก จำนวน 17 ราย เช่น องค์การเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา จ.ลำปาง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรร่วมกับวิสาหกิจชุมชนรักจังฟาร์มเมล่อน จ.นครราชสีมา  รายชื่อสถานที่ที่ได้รับอนุญาตอื่นสามารถเข้าไปสืบค้นได้ที่เว็บไซต์ของ อย. http://cannabis.fda.moph.go.th/consumer-search/

ผู้ปลูกกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 500,000 บาท และหากเป็นการปลูกเพื่อจำหน่ายมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 15 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 1,500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อบริษัทเอกชนที่แอบอ้างว่าได้รับอนุญาตให้ผลิตหรือปลูกกัญชา และขอย้ำอีกครั้งว่า ขณะนี้กฎหมายยังไม่อนุญาตให้บริษัทเอกชนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกัญชา ผู้ที่สนใจขอให้ติดตามข่าวสารที่ถูกต้องจาก อย. และสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานที่ที่ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับกัญชาได้จากเว็บไซต์ข้างต้น”

 

matemnews.com 

22 กุมภาพันธ์ 2563