Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ฝ่ายค้านร่าย 6 ปัญหาคนไทย จากนโยบายเอื้อจีนของรัฐบาล “คุณประยุทธ์”

ฝ่ายค้านร่าย 6 ปัญหาคนไทย จากนโยบายเอื้อจีนของรัฐบาล “คุณประยุทธ์”

353
0
SHARE

ฝ่ายค้านร่าย 6 ปัญหาคนไทย จากนโยบายเอื้อจีนของรัฐบาล “คุณประยุทธ์”

ข่าวของ BBC Thai

https://bbc.in/38U9qW2

 

ในวันที่ 2 ของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล เริ่มต้นเมื่อเวลา 09.30 น. โดยฝ่ายค้านยังล็อกเป้าถล่ม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม อย่างต่อเนื่อง มุ่งโจมตีการไร้ความสามารถในการเป็นผู้นำทีมเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนจนลง และออกนโยบายเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนไทยและจีน

 

https://bbc.in/39051Ro

 

matemnews.com 

25 กุมภาพันธ์ 2563