Home ข่าวทั่วไปรอบวัน กอ.รมน.แถลงข่าว  ทำเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้อง

กอ.รมน.แถลงข่าว  ทำเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้อง

344
0
SHARE

กอ.รมน.แถลงข่าว  ทำเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้อง

 

พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกองอำนวยรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) แถลงข่าว 27 ก.พ.2563 ว่า

 

“ตามที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดยมีการนำเอกสารของ กอ.รมน. ที่เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สภาผู้แทนราษฎร มาประกอบการอภิปราย และระบุว่า กอ.รมน. ได้จัดทำเว็บไซต์ Pulony.blogspot.com เพื่อโจมตีบุคคลต่างๆนั้น  กอ.รมน. ขอเรียนชี้แจงว่าเอกสารที่นำมากล่าวอ้างนั้น เป็นเอกสารราชการที่คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2563 สภาผู้แทนราษฎรได้ให้ กอ.รมน. จัดทำรายงานการปฏิบัติ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560-2562 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณปี 2563 กิจกรรมการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้อง เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา กอ.รมน. จึงได้จัดทำเพิ่มเติม ตามคำแนะนำดังกล่าว เพื่อให้คณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณ และได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่าย ตามขั้นตอนของรัฐสภาแล้ว  สำหรับรายละเอียดของกิจกรรม เป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในรูปแบบการจัดรายการวิทยุ ของสถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ถูกต้อง ให้ประชาชนเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ มุ่งเน้นการอำนวยความยุติธรรม และงานด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อนำไปสู่สันติสุขในอนาคต ไม่ได้มีความมุ่งหมายตามที่มีการนำมาอภิปราย แต่อย่างใด  จากสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ทุกรัฐบาลได้ร่วมกันแก้ไขปัญหามากว่า 15 ปี และในปัจจุบันได้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น โดยลดการก่อเหตุความรุนแรงลง ได้มีการใช้สื่อโซเชียลมากขึ้น เพื่อโฆษณาชวนเชื่อ บิดเบือนข้อเท็จจริง และเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อทำลายภาพลักษณ์สร้างความหวาดระแวง และความเกลียดชังผ่านว็บไซต์ เว็บเพจ และเฟสบุ๊ค ในลักษณะปิดลับอย่างกว้างขวางในหลายพื้นที่ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อสนับสนุนให้การแก้ไขปัญหา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน”

ข่าว ส.ส.อภิปราย  https://bit.ly/3ccfk73

matemnews.com 

27 กุมภาพันธ์ 2563