Home ข่าวทั่วไปรอบวัน เอ้ะเกิดไรขึ้น  เฟชบุ้คชื่อ “อนุทิน ชาญวีรกูล”  ปลิว….!!!!!

เอ้ะเกิดไรขึ้น  เฟชบุ้คชื่อ “อนุทิน ชาญวีรกูล”  ปลิว….!!!!!

554
0
SHARE

 

บ่ายวันที่ 3 มี.ค.2563 หลังจากที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้โพสต์รูปภาพและข้อความบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ “อนุทิน ชาญวีรกูล” ถึงการลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติตต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563 กำหนดให้ 9 ประเทศเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย ได้แก่

 

ญี่ปุ่น

เยอรมนี

เกาหลีใต้ จีน (รวมฮ่องกง มาเก๊า)

ไต้หวัน

ฝรั่งเศส

สิงคโปร์

อิตาลี  อิหร่าน

นายอนุทิน โพสต์ข้อความไว้ว่า ทุกคนที่เดินทางมาจาก 9 ประเทศ ซึ่งเป็นเขตติดโรคต้องกักตัว 14 วัน โดยไม่มีข้อยกเว้น

 

จากนั้นไม่นานนายอนุทิน ได้ลบโพสต์นี้ออกไป

 

แล้วอีกไม่นาน เฟชบุ้คชื่อ  อนุทิน ชาญวีรกูล  ได้หายไปจากระบบ  ไม่รู้ว่าหายเพราะอะไร หรือใครสั่งปิด  นักข่าวกำลังรอฟังการไขข่าวจากนายอนุทินอยู่

 

…………………………………………..

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้โพสต์รูปภาพผ่านเฟซบุ๊ก “อนุทิน ชาญวีรกูล” เป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติตต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563 ซึ่งนายอนุทินได้ลงนามในวันที่ 3 มี.ค. โดยกำหนดให้ 9 ประเทศเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย ได้แก่ ญี่ปุ่น เยอรมนี เกาหลีใต้ จีน (รวมฮ่องกง มาเก๊า) ไต้หวัน ฝรั่งเศส สิงคโปร์ อิตาลี และอิหร่าน ซึ่งนายอนุทินโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กอีกว่า ทุกคนที่เดินทางมาจาก 9 ประเทศ ซึ่งเป็นเขตติดโรคต้องกักตัว 14 วัน โดยไม่มีข้อยกเว้น

ทั้งนี้ ปรกาศดังกล่าวระบุว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ประกอบกับเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public health emergency of international concern (PHEIC) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจึงได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 อย่างไรก็ดี ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดต่อของโรคดังกล่าวที่มากับผู้เดินทางจากนอกราชอาณาจักร ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคที่อาจจะเข้ามาภายในราชอาณาจักร และเพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการจึงเห็นสมควรประกาศกำหนดให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งหากสภาวการณ์ของโรคดังกล่าวสงบลงหรือมีเหตุอันสมควร จะได้มีการประกาศยกเลิกเขตติดโรคติดต่ออันตรายต่อไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระหรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรดังต่อไปนี้ เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

1. ญี่ปุ่น (Japan)

2. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Federal Republic of Germany)

3. สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea)

4. สาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China) รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า (Macao) และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong)

5. ไต้หวัน (Taiwan)

6. สาธารณรัฐฝรั่งเศส (French Republic)

7. สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republtic of Singapore)

8. สาธารณรัฐอิตาลี (Italian Republic)

9. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (Islamic Republic of Iran)

ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563

 

matemnews.com 

3 มีนาคม 2563