Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ร.พ.ธรรมศาสตร์ออกแถลงการณ์สุดรันทด ไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน COVID19

ร.พ.ธรรมศาสตร์ออกแถลงการณ์สุดรันทด ไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน COVID19

531
0
SHARE

 

 

แถลงการณ์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี

 

เรื่อง กรณีการบริหารจัดการการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

สืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ด้วยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมรับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในระยะที่ 3 ซึ่งจะมีผู้ป่วยเข้ามารับบริการจำนวนมาก ทั้งนี้ในการบริหารจัดการระดับประเทศพบว่าไม่มีการบูรณาการอย่างชัดเจน ในกรณีดังต่อไปนี้

 

  1. การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (supply chain management) โดยเฉพาะวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัยชนิด N95 หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในการดูแลผู้ป่วย เป็นต้น โดยในปัจจุบันโรงพยาบาลไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวได้ นำมาซึ่งการร้องเรียนและการฟ้องร้องต่อบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งส่งผลต่อการดูแลผู้ป่วยในที่สุด

 

  1. โรงพยาบาลขอเรียกร้องนโยบายการดูแลบุคลากรทางการแพทย์และผู้ดูแลผู้ป่วยในกรณีที่ติดเชื้อและทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิต เพิ่มเติมจากสภาวการณ์ปกติ

 

  1. การสื่อสารในระดับประเทศ ทั้งในเรื่องข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลทางการแพทย์ ข้อมูลงานวิจัย หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อลดผลกระทบต่อโรงพยาบาลในการสื่อสารต่อไปยังบุคลากรและผู้ป่วย ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนต่อข้อมูลนั้น ๆ ได้

 

3 มีนาคม 2563

 

matemnews.com 

4 มีนาคม 2563