Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ให้ชื่อว่า “ศูนย์ข้อมูลโควิด-19” พลเอกประยุทธ์ตั้งแล้วที่ทำเนียบรัฐบาล

ให้ชื่อว่า “ศูนย์ข้อมูลโควิด-19” พลเอกประยุทธ์ตั้งแล้วที่ทำเนียบรัฐบาล

460
0
SHARE

 

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม ลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 72 /2563ลงวันที่ 4 มี.ค.2563

 

เรื่องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

 

ตามที่ปรากฏเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จนองค์การอนามัยโลก (WHO) แจ้งเตือนทุกประเทศ และกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้โรคดังกล่าวเป็นโรคติดต่ออันตรายตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสมควรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาฯเพื่อบูรณาการความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนทุกมิติ รวมทั้งสร้างความรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนให้รู้เท่าทัน ไม่ตื่นตระหนกในข่าวสารอันไม่เป็นความจริง อาศัยอำนาจตามมาตรา 11 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534 มีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรียกโดยย่อว่า

“ศูนย์ข้อมูลโควิด-19”

 

ที่ทำเนียบรัฐบาล หรือสถานที่อื่นตามที่นายกฯ กำหนด โดยให้มีผู้อำนวยการศูนย์ฯ หนึ่งคนตามที่นายกฯมอบหมาย ขึ้นตรงต่อนายกฯ โดยให้มีภารกิจอำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลข้อมูลเกี่ยวกับโรคดังกล่าว และให้มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ คือ

 

รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่อย่างถูกต้อง รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และประสานการช่วยเหลือ ติดตามการปฏิบัติงาน พร้อมชี้แจงประชาชนและภาคเอกชน เพื่อประสานความร่วมมือโดยเฉพาะขั้นตอนการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อ การรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อสนับสนุนภารกิจ โดยให้รายงานความคืบหน้าต่อนายกฯ ทุกวัน และให้ใช้งบประมาณจากงบของสำนักนายกฯ ในการดำเนินการ

 

matemnews.com 

4 มีนาคม 2563