Home ข่าวทั่วไปรอบวัน “ปิดสะพานภูมิพล ” ซ่อมผิวจราจร ตั้งแต่ 4 ทุ่ม – ตี 5

“ปิดสะพานภูมิพล ” ซ่อมผิวจราจร ตั้งแต่ 4 ทุ่ม – ตี 5

198
0
SHARE
จัตุรงค์ เสริมสุข สมาชิกวุฒิสภา ได้โพสต์ถึงการปิดสะพานครั้งนี้ว่า
 
1. ทางหลวงชนบทจะทำการปิดสะพานภูมิพลเพื่อซ่อมแซมพื้นผิวจราจรบนสพาน
(เฉพาะ) ช่วงเวลา4 ทุ่ม ถึง ตีห้า เท่านั้น โดยปิดเฉพาะบางช่องทางเดินรถ เพื่อซ่อมพื้นผิวถนนในช่องทางเดินรถที่ชำรุดนั้นๆ เท่านั้น ส่วนช่องทางอื่น(เลนอื่น) ที่ไม่ได้ปิด ไม่ได้ตั้งกรวยหรือไฟราวเอาไว้ ก็เปิดให้บริการจราจรได้ตามปกติ
 
2. ภายหลังจากตีห้าแล้ว เวลา 05.01 นาฬิกา เป็นต้นไป ทางหลวงชนบทก็จะคืนพื้นผิวจราจร 100% ให้รถวิ่งกันปกติ
กลางคืน 4 ทุ่ม ก็เริ่มปิดอีกครั้ง ซ่อมแซมกันใหม่