Home ไลฟ์สไตล์ By TipLife สรุปค่า ลดหย่อนภาษี สายประกัน ปี 64

สรุปค่า ลดหย่อนภาษี สายประกัน ปี 64

85
0
SHARE
นับถอยหลังอีก 4 สัปดาห์ เราก็จะเข้าสู่ปี 2565 กันแล้ว หลายท่านอาจจะกำลังวางแผนชีวิตปีหน้า หรือบางท่านอาจจะใช้ช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2564 นี้ เพื่อทบทวนภาพรวมทั้งปี และตรวจดูว่าปีนี้ยังมีอะไรที่ต้องทำ ปรับ เปลี่ยนเพื่อให้ปี 2564 เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และ TIPlife คิดว่าเรื่องหนึ่งที่ทุกคนคงกำลังรีวิวว่าต้องทำอะไรไหม ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องภาษี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรวบรวมเอกสารจำเป็นให้ถูกต้องและครบถ้วน หรือจะเป็นการคำนวณภาษีอีกครั้งเพราะว่าระหว่างปีรายได้ที่เราประมาณไว้ตอนต้นปีกับปลายปีอาจจะไม่เท่ากัน ดังนั้นการมองหาวิธีการลดหย่อนภาษีจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญ และเพื่อให้ทุกคนประหยัดเวลามากขึ้น TIPlife จึงได้สรุปค่าลดหย่อนภาษีสายประกันของปี 2564 มาฝากกันครับ
.
✅ เงินประกันสังคม สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง
🔸 สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 สูงสุดไม่เกิน 5,100 บาท (จากปกติ 9,000 บาท)
🔸 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 สามารถลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 3,003 บาท เนื่องจากปี พ.ศ. 2564 มีการปรับลดอัตราเงินสะสมประกันสังคม
🔸 ผู้ประกันตนมาตรา 40 จะลดหย่อนได้ไม่เกิน 700-3,000 บาท ตามที่จ่ายจริง
✅ เบี้ยประกันชีวิตและประกันแบบสะสมทรัพย์ ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ในกรณีที่คู่สมรสไม่มีรายได้ สามารถลดหย่อนค่าเบี้ยประกันของคู่สมรสได้สูงสุด 10,000 บาท โดยเงื่อนไขของค่าลดหย่อนประกันชีวิตคือ ต้องมีระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป ต้องทำประกันกับบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย และถ้าหากมีการเวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบ 10 ปี จะถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไข ไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
✅ เบี้ยประกันสุขภาพ และเบี้ยประกันอุบัติเหตุที่คุ้มครองสุขภาพ ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับประกันชีวิต ต้องไม่เกิน 100,000 บาท
✅ เบี้ยประกันสุขภาพของบิดามารดา ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท (บิดามารดามีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่จำเป็นต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป)
✅ เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ 15% ของเงินได้ ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท โดยเงื่อนไขของค่าลดหย่อนประกันชีวิตคือ ต้องมีระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป ต้องทำประกันกับบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย และมีการจ่ายผลประโยชน์เป็นรายงวดอย่างสม่ำเสมอ
.
และถ้าหากใครกำลังมองหาเครื่องมือลดหย่อนภาษี ที่ชำระเบี้ยระยะสั้น มีเงินใช้หลังเกษียณ รับเงินบำนาญสูงสุดปีละ 15% แถมยังใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000* บาท สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบปัญหาสุขภาพ TIPlife ขอนำเสนอ
.
🔸 TIPlife Smart Pension 90/2 ประกันชีวิตบำนาญ เหมาะสำหรับคนที่วางแผนชีวิตในระยะยาว ชำระเบี้ยระยะสั้น มีเงินใช้หลังเกษียณ รับเงินบำนาญสูงสุดปีละ 15% แถมยังใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000* บาท สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบปัญหาสุขภาพ
.
ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
.
* เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรกำหนด