Home ไลฟ์สไตล์ By TipLife 5 ข้อที่ทำให้เกษียณไม่สำเร็จ

5 ข้อที่ทำให้เกษียณไม่สำเร็จ

104
0
SHARE
📌 วางแผนเพื่อการเกษียณมาตั้งนาน แต่ถ้าเราเผลอลืม 5 ข้อนี้ ก็อาจจะทำให้แผนเกษียณของเราไม่สำเร็จได้นะครับ
.
✅ 1. ไม่ได้คิดถึงอัตราเงินเฟ้อ แผนเกษียณคือเรื่องของเงินในอนาคต อาจจะหมายถึง เงินที่ต้องใช้ในอีก 20 หรือ30 ปี แต่ถ้าเราลืมเอาอัตราเงินเฟ้อมาคิดด้วยก็จะเตรียมเงินน้อยกว่าที่ควรมี แผนเกษียณจึงอาจจะไม่พอได้ครับ
.
✅ 2. ประเมินอายุหลังเกษียณน้อยเกินไป ข้อนี้อาจจะยากสักหน่อยหากเราต้องประเมินอายุขัย แต่ถ้าเราประเมินอายุน้อยเกินไป นั้นหมายถึงว่าโอกาสที่เงินเราจะหมดก่อนที่จะจาก ดังนั้น เราจึงอาจจะใช้ข้อมูลของอายุคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดมาเป็นตัวกำหนดคร่าวๆ และวางแผนสำรองไว้เผื่อด้วยนะครับ
.
✅ 3. พึ่งพาการออมกับภาครัฐมากเกินไป แผนเกษียณของหลายคน พึ่งพาเงินเกษียณจากประกันสังคม ส่วนค่ารักษาพยาบาล วางแผนว่าจะใช้บริการบัตรทอง ซึ่งจริงๆแล้วเงินเกษียณที่ได้จากประกันสังคมนั้นน้อยมากๆๆ แต่ละเดือนอาจจะได้ไม่ถึง 10,000 บาท และก็ทำให้เงินไม่พอใช้จ่ายนะครับ
.
✅ 4. คาดการณ์ค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพหลังเกษียณน้อยไป เมื่ออายุยิ่งเยอะ ปัญหาสุขภาพก็ยิ่งมีโอกาสจากมากตามไปด้วย แต่ว่าในวัยที่เรายังหนุ่มสาวเราอาจจะประเมินค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพตอนเกษียณน้อยเกินไป หรือลืมคิดไปว่าตอนนี้ใช้จ่ายด้านสุขภาพน้อย เพราะว่ามีสวัสดิการของบริษัทดูแลอยู่ แต่ถ้าหลังเกษียณเรื่องนี้เราต้องดูแลตัวเอง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วค่าใช้จ่ายมากที่สุดหลังเกษียณ คือ ค่ารักษาพยาบาล นะครับ
.
✅ 5. ขาดการรวบรวมเป็นแผน ในปัจจุบันทางเลือกสำหรับสินค้าทางการเงินเพื่อเกษียณมีมากมาย เช่น กองทุน RMF & LTF , บำนาญ , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ ประกันแบบสะสมทรัพย์ต่างๆ แต่ปัญหาที่เห็นบ่อยคือ ตอนซื้อสินค้าการเงินเหล่านั้น ขาดการรวมให้ได้เป็นแผนที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายได้ ทำให้บางทีสินค้าการเงินที่เราเลือกไม่ได้เหมาะสมกับแผนของตัวเอง และอาจะนำไปสูแผนการเกษียณที่ไม่ใช่ครับ
.