Home ฉลามเขียว ด่วนที่สุด กสทช.ทำหนังสือเตือนทีวี-วิทยุ ระวังการเสนอข่าวเลือกตั้ง

ด่วนที่สุด กสทช.ทำหนังสือเตือนทีวี-วิทยุ ระวังการเสนอข่าวเลือกตั้ง

241
0
SHARE

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)แถลงแก่ผู้สื่อข่าว 25 ม.ค.2562 ว่า

สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด สนช. 2410/ว.3075 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 เรื่อง การออกอากาศรายการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ถึงผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทุกราย ว่า ด้วยพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2562 โดยคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศให้วันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์มีบทบาทอย่างยิ่งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ไม่นำเสนอความคิด และมีความเป็นกลางทางการเมือง  ดังนั้น สำนักงาน กสทช. จึงขอให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต กฎหมายด้านความมั่นคง กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด โดย การออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว และต้องไม่ขัดต่อมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ กฎหมายความมั่นคง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  วิทยุและทีวี มีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่เป็นประโยชน์กับประชาชน หากมีการนำเสนอเนื้อหาที่เป็นการชี้นำทางความคิด และไม่เป็นกลางทางการเมือง อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมได้ การเสนอเนื้อหาด้วยความเป็นกลาง ไม่ชี้นำ ไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ได้รับสาระที่เป็นกลางอย่างแท้จริง

matemnews.com 

25 มกราคม 2562