Home ทั่วไป อ่านข้อกล่าวหาที่ “ศรีสุวรรณ จรรยา”ยื่นให้ปปช.ดำเนินคดี กกต.ในศาลอาญาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง – จงใจปฏิบัติขัดรัฐธรรมนูญ

อ่านข้อกล่าวหาที่ “ศรีสุวรรณ จรรยา”ยื่นให้ปปช.ดำเนินคดี กกต.ในศาลอาญาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง – จงใจปฏิบัติขัดรัฐธรรมนูญ

80
0
SHARE

https://bit.ly/2WUIJtS

ตาม เวลาที่นัดไว้กับนักข่าว 10.00 น. วันที่ 9 เม.ย.2562 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย  พร้อมคณะ ได้ปรากฏตัวที่สำนักงาน ปปช.ถนนสนามบินน้ำ นนทบุรี   ยื่นเรื่องพร้อมรายชื่อประชาชน  หรือ  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ร่วมกันเข้าชื่อในแบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการกล่าวหาว่า คณะกรรมการ กกต.กระทำการตามมาตรา 234(1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 จำนวน 399 ราย คือจงใจปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง อันสืบเนื่องมาจากการจัดการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง 2561 สส. กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 และกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ กกต.2560

ข้อกล่าวหา มีหลายกรณี เช่น กรณีการวินิจฉัยให้บัตรเลือกตั้งจากประเทศนิวซีแลนด์ไม่เป็นไปตามกฎหมาย,

กรณีไม่สั่งให้พรรคการเมืองต่างๆที่กำหนดนโยบายที่ต้องใช้จ่ายเงิน ในการประกาศโฆษณานโยบายหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมา ไม่แจ้งแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ดำเนินนโยบายตาม ม. 57 วรรคแรก,

กรณีการเดินทางไปตรวจการเลือกตั้งล่วงหน้าในต่างประเทศอย่างไม่เหมาะสม

การจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าในบางประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย ผิดพลาด ล้มเหลว ไม่มีประสิทธิภาพ จำต้องนำกล่องกระดาษมาใช้แทนหีบลงคะแนน,

กรณีจำนวนผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกับยอดบัตรที่ใช้นั้นอาจเกิดจาก “บัตรเขย่ง” ซึ่งไม่มีปรากฎในกฎหมายใดๆ และไม่ได้ดำเนินการเอาผิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยเลือกตั้งที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว,

กรณีไม่ดำเนินการเอาผิดผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคน-ทุกพรรคการเมือง ฐานแจ้งความเท็จ ตาม ป.อาญา ม.137 กรณีที่ยื่นใบสมัครเป็น สส. ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม,

กรณีจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า ก่อให้เกิดการผิดพลาด บัตรเลือกตั้งถูกส่งไปสลับหน่วย สลับเขต ทำให้ตรวจสอบไม่ได้ ไม่โปร่งใส นำมาซึ่งการร้องเรียนมากมาย,

กรณีการไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาร่วมตรวจสอบการเลือกตั้งตามมาตรา 35 ประกอบมาตรา 22(5) แห่งพรป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2560 ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 2560 ม.78,

กรณีการจัดทำเอกสารแนะนำตัวผู้สมัคร ส.ส. ผิดพลาดคลาดเคลื่อนทั้งเอกสารภายในประเทศและต่างประเทศ,

กรณีการไม่เผยแพร่ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับประชาชนหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ชัดเจนก่อนวันเลือกตั้ง

กรณีการคํานวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองตามมาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญ 2560 ประกอบพรป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสส. 2561 ม.128 และม.129,

นอกจากนั้นยังจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามข้อห้ามในมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ 2561 อีกหลายข้อ

สมาคมฯและผู้มีสิทธิเลือกตั้งจึงได้เข้าชื่อกันมาร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. เพื่อให้ดำเนินการไต่สวน สอบสวนและเผาผิดตามมาตรา 28(1) ประกอบมาตรา 48 มาตรา 76 ถึงมาตรา 81 และมาตรา 87 และมาตราอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแห่งพรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 และหรือตามอำนาจหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ในการเสนอต่ออัยการเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลอาญาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อระงับการปฏิบัติหน้าที่และเพิกถอนออกจากตำแหน่งต่อไป นายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด

matemnews.com 

9 เมษายน  2562