Home มาเต็มกัญชา คำขาดของเนวิน

คำขาดของเนวิน

242
0
SHARE

 

เฟชบุ้ค Paisal Puechmongkol

หลังจากพรรคภูมิใจไทย ใด้ประกาศนโยบายเป็นสัจจะวาจากับประชาชน

ว่าถ้าไม่เปิดเสรีกัญชาจะไม่ร่วมรัฐบาลเด็ดขาดแล้ว

เมื่อวานนี้ นายเนวิน ชิดชอบได้แถลงทางสื่อสาธารณะอ้อนวอนให้ลุงตู่ใช้มาตรา 44 ปลดล็อคกัญชาเสรีเป็นครั้งแรก! จับตาดูกันครับว่า จะมีการใช้มาตรา 44 เพื่อช่วยชีวิตประชาชนชาวไทย ที่กำลังป่วยเจ็บและทรมาน ด้วยโรคร้ายแรงต่างๆนับสิบล้านคนตามที่นายเนวินขอร้องหรือไม่?

วันนี้ ยังคงใช้คำว่า”ขอร้อง”

แต่ในวันข้างหน้า คำขอร้องนี้ อาจเป็น”คำขาด” ในการจัดตั้งรัฐบาลอย่างแน่นอน!

พร้อมนี้ นายไพศาล ได้เผยแพร่ร่างพระราชกำหนดที่ตัวเองยกร่างเอาไว้ ว่าด้วยพระราชกำหนดปลดล็อคกัญชา

 

เฟชบุ้ค Paisal Puechmongkol

ในกรณีที่จะปลดล็อกกัญชากัญชงกระท่อมเสรี สามารถใช้ร่างพระราชกำหนด ที่ผมร่างขึ้นนี้ได้ครับ

 

(ร่าง)พระราชกำหนด ให้ใช้กัญชากัญชงและกะท่อมในทางการแพทย์(พศ.2562)

 

โดยที่…….

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกำหนดนี้ขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกำหนดนี้ให้ชื่อว่าราชกำหนดให้ใช้กัญชากัญชงและกะท่อมในทางการแพทย์ พ. ศ. 2562

มาตรา2ให้ใช้กัญชากัญชงและกะท่อมในทางการแพทย์แผนไทยได้

การใช้ประโยชน์ดังกล่าวจะใช้แบบสดแบบตากแห้ง หรือแบบแปรรูปใดๆ ไม่ว่าจะโดยรูปแบบเป็นยา อาหาร หรือเครื่องดื่มก็ได้

มาตรา3 ให้กรมการแพทย์แผนไทย มีอำนาจอนุญาตตำรับยา และการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ตามพระราชกำหนดนี้

มาตรา4เพื่อควบคุมการปลูกเพื่อใช้กัญชา กัญชงและกะท่อม ให้เป็นไปตาม พระราชกำหนดนี้ ให้ผู้บัญชาการทหารบกหรือแม่ทัพภาคที่ผู้บัญชาการทหารบกมอบหมายเป็นผู้อนุญาตการขอปลูกกัญชากัญชงและกระท่อม รวมทั้งการควบคุมดูแลผลผลิตเพื่อให้นำไปใช้ในทางการแพทย์ ด้วย มาตรา5 ผู้ขออนุญาตปลูก หรือแปรรูป หรือจำหน่าย หรือส่งออก กัญชากัญชงกะท่อมหรือผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป จากกัญชากัญชงและกะท่อม ตามพระราชกำหนดนี้ต้องมีสัญชาติไทย

มาตรา6ให้ยกเลิกบทกฎหมายอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับพระราชกำหนดนี้

มาตรา7ให้นิรโทษกรรมแก่ผู้ปลูกหรือผู้มีกัญชา กัญชง กะท่อม หรือผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งแปรรูป ไว้ในครอบครองหรือจำหน่ายเพื่อใช้ในทางการแพทย์ เสียทั้งสิ้น

มาตรา 8 เพื่อประโยชน์ ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชกำหนดนี้ให้กระทรวงสาธารณสุขมีอำนาจออกกฎกระทรวง กำหนด หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการปฏิบัติตามพระราชกำหนดได้โดยไม่ขัดกับหลักการแห่งพระราชกำหนดนี้

และต้องคำนึงประชาชนให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากกัญชากัญชงและกะท่อมตามพระราชกำหนดนี้ด้วย

มาตรา9ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการให้เป็นไปตามพระราชกำหนดนี้

มาตรา10พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

…………….

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

 

 

เฟชบุ้ค  Paisal Puechmongkol

“กัญชาพาไทยรอด มวลประชาปลอดโรคภัย
สยามจะก้าวไกล ประชาไทจะรุ่งเรื่อง”

ข้างบนนี้คือคำขวัญที่เครือข่ายพี่น้องมุสลิม รณรงค์ให้ใช้กัญชาในการรักษาโรคมะเร็ง และโรคร้ายแรงอื่นๆ สะท้อนให้เห็นว่า การรักษาโรคภัยไข้เจ็บนั้นเป็นสิทธิพื้นฐานของมวลมนุษย์
โดยไม่เลือก ว่าจะเป็นศาสนิกในศาสนาไหน
การรักษาโรคจึงเป็นสากล

 

 

 

matemnews.com

21 เมษายน 2562