Home มาเต็มกัญชา กรมการแพทย์แผนไทยฯ จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจด้านกัญชาและกระท่อม

กรมการแพทย์แผนไทยฯ จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจด้านกัญชาและกระท่อม

392
0
SHARE

 

เฟชบุ้ค กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กรมการแพทย์แผนไทยฯ จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจด้านกัญชาและกระท่อม รองรับการศึกษาวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานเฉพาะกิจ เพื่อบริหารจัดการสมุนไพรกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย สู่การใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืน

 

นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 7) อนุญาตให้สามารถนำกัญชาและกระท่อมมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยในประเทศไทย เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัว มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการนำกัญชา และกระท่อมมาใช้ในทางการแพทย์แผนไทยอย่างเป็นระบบมีความเหมาะสม รัดกุม เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามหลักวิชาการและกฎหมาย ป้องกันมิให้มีการรั่วไหลไปใช้ในทางที่ผิดจากวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับบริบทของประเทศ และแก้ไขปัญหาการสาธารณสุขได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

ทั้งนี้ กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้มีคำสั่งจัดตั้งสำนักงานเฉพาะกิจสำหรับปฏิบัติการในภารกิจด้านบริหารจัดการต่อยอดกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทยแบบครบวงจร โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย มาใช้ทางการแพทย์แผนไทย ประสานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน จากคณะกรรมการทุกคณะ และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนงานต่ออธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกต่อไป

 

สำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย ตั้งอยู่ ณ อาคาร 2 ชั้น 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

อีเมล์ cannabis.dtam@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์

0 2149 5647

0 2591 7007 ต่อ 2301

ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 

matemnews.com 

22 เมษายน 2562