Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ก.ต่างประเทศแจง งดเชิญบุคคลสำคัญจากต่างประเทศเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีฯ

ก.ต่างประเทศแจง งดเชิญบุคคลสำคัญจากต่างประเทศเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีฯ

234
0
SHARE

กระทรวงการต่างประเทศ เผยแพร่เอกสารข่าวสารนิเทศ เรื่อง “การเข้าร่วมของคณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒” มีใจความดังนี้

ตามที่ได้มีการสอบถามเกี่ยวกับการเชิญผู้แทนต่างประเทศเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ นั้น

กระทรวงการต่างประเทศขอเรียนว่า การเชิญผู้แทนต่างประเทศเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งนี้ยึดถือตามแนวทางที่ได้ดำเนินมาในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อปี ๒๔๙๓ ซึ่งได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ คณะทูตานุทูตได้รับพระราชทานพระราชานุญาตเข้าร่วมพระราชพิธีในวันที่ ๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

ในวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ช่วงเช้า เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ในฐานะคณบดีคณะทูต และคู่สมรส จะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง และในช่วงบ่าย ผู้แทนคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย พร้อมคู่สมรส ประกอบด้วยเอกอัครราชทูต/อุปทูตฯ ถิ่นพำนักในกรุงเทพฯ และคู่สมรสจากทุกภูมิภาค และที่มาจากประเทศที่เป็นราชอาณาจักรหรือเทียบเท่า จะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จออกมหาสมาคมทรงรับการถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

ในวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ช่วงเย็น คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย พร้อมคู่สมรส และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย จะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยคณบดีคณะทูตจะเป็นผู้แทนคณะทูตานุทูตฯ ในการกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น คณะทูตานุทูตฯ จะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองพระราชทาน ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร

โดยที่คณะทูตานุทูตได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าร่วมพระราชพิธีฯในฐานะผู้แทนประเทศของตนแล้ว กอปรกับฝ่ายไทยไม่ประสงค์ที่จะรบกวนบุคคลสำคัญต่างประเทศในการเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงไม่ได้มีการเชิญบุคคลสำคัญต่างประเทศให้เข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

กระทรวงการต่างประเทศ