Home ฉลามเขียว ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ TOT ถนนแจ้งวัฒนะ

ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ TOT ถนนแจ้งวัฒนะ

564
0
SHARE

 

 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา  ลงวันที่ 22 พ.ค.2562 เผยแพร่ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่องกำหนดสถานที่สำหรับใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นการชั่วคราว

 

ตามที่โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (บริเวณเกียกกาย) ซึ่งจะใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร แต่ปัจจุบันยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดและไม่มีสถานที่สำหรับใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนั้น

 

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจในด้านนิติบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎรเป็นไป ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงพิจารณาเห็นสมควรกำหนดให้หอประชุมใหญ่

 

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อาคาร ๙ ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่สำหรับใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นการชั่วคราว

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

สรศักดิ์ เพียรเวช

 

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

 

 

 

matemnews.com 

22 พฤษภาคม 2562