Home ข่าวทั่วไปรอบวัน โพลความคาดหวังปชช.ต่อ รมต. 20 กระทรวง

โพลความคาดหวังปชช.ต่อ รมต. 20 กระทรวง

633
0
SHARE

สวนดุสิตโพลสำรวจความคาดหวังของประชาชนต่อรัฐมนตรี 20 กระทรวง กระทรวงคมนาคม ประชาชนร้อยละ 51.09 อยากมีรถไฟฟ้าเชื่อมต่อทั่วประเทศ พัฒนาระบบการคมนาคมให้ดีขึ้น ส่วนกระทรวงมหาดไทย ร้อยละ 44.30 ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แก้ปัญหาอาชญากรรม ทำให้บ้านเมืองสงบ 

  “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อรัฐมนตรี 20 กระทรวง จำนวนทั้งสิ้น 1,586 คน ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้  

1. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ สำนักนายกรัฐมนตรี คือ

อันดับ 1  พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ดำเนินการตามนโยบายของรัฐ 63.93%

อันดับ 2  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดกฎหมาย กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 35.03%

อันดับ 3 บริหารจัดการงบประมาณให้คุ้มค่า มีระบบติดตามตรวจสอบได้ 20.76%

2. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงกลาโหม คือ

อันดับ 1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทำงานเต็มความสามารถ ทำเพื่อประชาชน 45.43%

อันดับ 2  ดูแลความมั่นคง ช่วยเหลือประชาชน พัฒนาประเทศ 31.85%

อันดับ 3 รักษาความสงบ ความสามัคคี สร้างความปรองดองให้กับประเทศ 24.72%

3. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงการคลัง คือ

อันดับ 1  ซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบการทำงานและงบประมาณได้ 38.98%

อันดับ 2  มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ป้องกันไม่ให้เกิดเงินเฟ้อ ดูแลค่าครองชีพของประชาชน 36.61%

อันดับ 3  ควบคุมการใช้จ่ายไม่ให้รั่วไหล ควบคุมค่าใช้จ่ายของกระทรวงต่าง ๆ 26.77%

4. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงการต่างประเทศ คือ

อันดับ 1 สร้างความเชื่อมั่นในเวทีระดับนานาชาติ สร้างสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศให้ดีขึ้น 65.40%

อันดับ 2 ส่งเสริมด้านการส่งออก สร้างความร่วมมือกับต่างชาติ ลดภาษีการนำเข้า23.08%

อันดับ 3 สนับสนุนให้ชาวต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทย 15.38%

5. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงมหาดไทย คือ

อันดับ 1 ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แก้ปัญหาอาชญากรรม ทำให้บ้านเมืองสงบ 44.30%

อันดับ 2 ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ เร่งสะสางคดีที่คั่งค้าง ทำงานอย่างต่อเนื่อง 32.64%

อันดับ 3 ปราบปรามสิ่งผิดกฎหมาย โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด 25.39%

6. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ

อันดับ 1 ส่งเสริมราคาผลผลิตทางการเกษตรให้ดีขึ้น เช่น ยางพารา ข้าว ปาล์ม 65.86%

อันดับ 2 ช่วยให้เกษตรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้  21.34%

อันดับ 3 พัฒนาระบบการเกษตรให้ทันสมัย ควบคุมผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน  13.91%

7. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงศึกษาธิการ คือ

อันดับ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา 43.08%

อันดับ 2 พัฒนาการศึกษาไทยให้ดีมีคุณภาพ ทัดเทียมกับต่างประเทศ นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ 33.94%

อันดับ 3 ปฏิรูปการศึกษา พัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับเด็กไทย เลิกท่องจำ 26.11%

8. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ

อันดับ 1 พัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบ พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย 60.29%

อันดับ 2 เปิดโอกาสทางการศึกษา สนับสนุนให้มีการเรียนฟรีถึงระดับอุดมศึกษา 30.88%

อันดับ 3 ป้องกันดูแลด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา เข้มงวดการรับน้องที่ใช้ความรุนแรง 22.06%

9. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงแรงงาน คือ

อันดับ 1 สร้างความเป็นธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีรายได้น้อย ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 45.14%

อันดับ 2 เน้นส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ แก้ปัญหาการว่างงาน  30.00%

อันดับ 3 แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมาย 26.49%

10. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงวัฒนธรรม คือ

อันดับ 1 ส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีไทย 66.67%

อันดับ 2 ร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยอย่างจริงจัง 33.36%

อันดับ 3 อนุรักษ์และสร้างค่านิยมที่เหมาะสมกับสังคมไทย 25.00%

11. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คือ

อันดับ 1 ทำให้คนในสังคมมีความเท่าเทียมกัน พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ 51.64%

อันดับ 2 ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน ส่งเสริมอาชีพให้ผู้ด้อยโอกาส แก้ปัญหาคนไร้บ้าน 33.61%

อันดับ 3 แก้ปัญหาความรุนแรงในสังคม ปัญหาภายในครอบครัว สตรี เด็ก และคนชรา  17.21%

12. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คือ

อันดับ 1 พัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย ทำให้เกิดความเชื่อมั่น  50.38%

อันดับ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม สะอาด การเดินทางสะดวก  31.30%

อันดับ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง สนับสนุนสินค้าชุมชน 25.19%

13. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงคมนาคม คือ

อันดับ 1 มีรถไฟฟ้าเชื่อมต่อทั่วประเทศ พัฒนาระบบการคมนาคมให้ดีขึ้น 51.09%

อันดับ 2 แก้ปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองใหญ่ จัดระเบียบการจราจร 31.52%

อันดับ 3 ส่งเสริมการใช้รถสาธารณะ พัฒนาคุณภาพและการบริการ ปรับลดค่าโดยสาร 23.91%

14. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คือ

อันดับ 1 ดูแลควบคุมสื่อที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน 53.85%

อันดับ 2 มีกฎหมายคุ้มครองเรื่องการลงทุน การค้าขายออนไลน์ที่เป็นธรรม 32.31%

อันดับ 3 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์ พัฒนาเด็กไทยให้ก้าวทันเทคโนโลยี 23.08%

15. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ

อันดับ 1 ฟื้นฟูป่าไม้ที่เสื่อมโทรม ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ให้มากขึ้น เพิ่มพื้นที่ป่าในเมืองและทั่วประเทศ 53.25%

อันดับ 2 เพิ่มบทลงโทษกับผู้ที่กระทำความผิด ล่าสัตว์ บุกรุกตัดไม้ทำลายป่า  38.96%

อันดับ 3 บริหารทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุลกับจำนวนประชากร 23.38%

16. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงพลังงาน คือ

อันดับ 1 ควบคุมราคาพลังงาน เช่น ลดราคาน้ำมัน ลดค่าไฟฟ้า 59.28%

อันดับ 2 ส่งเสริมพลังงานทดแทน ผลักดันพลังงานสะอาด 22.75%

อันดับ 3 ซื่อสัตย์ โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ 21.56%

17. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงพาณิชย์ คือ

อันดับ 1 พัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าทางการเกษตร  66.35%

อันดับ 2 ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีผลงานเป็นรูปธรรม แก้ปัญหารวดเร็ว 22.54%

อันดับ 3 ปราบปรามสิ่งผิดกฎหมาย ลดการจัดเก็บภาษีครัวเรือนให้ต่ำลง 15.34%

18. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงยุติธรรม คือ

อันดับ 1 มีความยุติธรรมในการตัดสินคดี โปร่งใส ไม่สองมาตรฐาน  64.39%

อันดับ 2 ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่รับสินบน 25.90%

อันดับ 3 บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ให้มีบทลงโทษตามกฎหมาย 12.95%

19. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงสาธารณสุข คือ

อันดับ 1 มีแพทย์ พยาบาลที่เพียงพอ อุปกรณ์ทางการแพทย์ทันสมัย 48.23%

อันดับ 2 พัฒนาโรงพยาบาลทุกแห่งให้มีคุณภาพ มาตรฐาน 32.43%

อันดับ 3 เพิ่มงบประมาณให้กับกระทรวง เพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขให้ดีขึ้น 22.45%

20. เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงอุตสาหกรรม คือ 

อันดับ 1 พัฒนาระบบอุตสาหกรรมไทยให้ได้มาตรฐาน ผลักดันอุตสาหกรรมไทยให้แข่งขันได้ 48.50%

อันดับ 2 พัฒนาด้านการส่งออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร 33.33%

อันดับ 3 ควบคุมปริมาณมลพิษ ตรวจสอบมลภาวะอากาศ ขยะ ลดการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ 21.19%