Home ข่าวทั่วไปรอบวัน แก้ปัญหา ขสมก. จัด “เกษียณอายุ”

แก้ปัญหา ขสมก. จัด “เกษียณอายุ”

154
0
SHARE

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงถึงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ถึงแนวทางการแก้ปัญหาขสมก.ตามที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเสนอ ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเด็นหลักคือ

1.กำหนดแนวทางการจัดหารถโดยสารใหม่โดยให้ประเภทและจำนวนรถโดยสารสอดคล้องกับจำนวนเส้นทางของกรมการขนส่งทางบก

2.เตรียมความพร้อมระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศเพื่อรองรับการชำระค่าโดยสารเช่นระบบชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด (cashless) และระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-ticket)

3.ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีขนาดเล็กลง มีอัตราพนักงานที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ ลดภาระกับภาครัฐ ลดค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน ขสมก. ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการเกษียณอายุก่อนกำหนดในปี 2563-2565 จำนวน 5,051 คน (วงเงินงบประมาณ 6,004 ล้านบาท) ซึ่งขณะนี้ มีจำนวน 2,363 คน สนใจเข้าร่วมโครงการ จะมีการดำการคัดเลือกต่อไป

4.พิจารณาประเภทเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับเส้นทางการเดินรถ สำหรับรถโดยสารที่ใช้น้ำมันดีเซลให้พิจารณาใช้ไบโอดีเซลดีเซลบี 20 และ

5.กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการปฏิรูปเส้นทาง และจัดสรรเส้นทางเดินรถให้เป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วน โดยจัดสรรเส้นทางของ ขสมก. ต้องไม่ทับซ้อนกับผู้ประกอบการเดินรถเอกชนหากดำเนินการได้ตามแผน คาดว่าปัญหาสะสมของ ขสมก.จะบรรเทาไปได้มาก